Nawigacja

Małopolska Chmura Edukacyjna w I LO w Bochni – rok szkolny 2019/2020

Beneficjent – Powiat Bocheński

Realizator – I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni

Celem projektu jest podniesienie  w roku szkolnym 2019/2020 kompetencji kluczowych i uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 16 uczniów/uczennic I LO w Bochni w obszarze tematycznym - biologia oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów/uczennic II klas LO.

W ramach projektu zakłada się wsparcie w formie:

- dodatkowych zajęć on-line z biologii prowadzonych na podstawie scenariuszy wypracowanych w projekcie koordynacyjnym, wykorzystujących nowoczesne technologie komunikacyjne, pozyskane w związku z realizacją projektu komplementarnego w ramach poddziałania 2.1.3 RPO WM we współpracy z AGH w Krakowie

- koła naukowego z biologii

W poszczególnych zadaniach przewidziano również zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi niezbędnych do prowadzenia zajęć. Działania kierowane są do uczniów/uczennic wykazujących zainteresowanie oraz posiadających predyspozycje i kompetencje pozwalające na opanowanie materiały wykraczającego ponad podstawę programową kształcenia dla w/w przedmiotów.

Zaplanowane efekty: 20 uczniów/uczennic weźmie udział w planowanych wsparciu, 16 uczniów/ uczennic podniesie kompetencje kluczowe w wybranych obszarach, zostanie zrealizowane ogółem 60 godzin wsparcia, w tym w ramach zajęć online 30 godzin, kół naukowych 30 godzin

Okres realizacji projektu: 02.09.2019 – 30.06.2020

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,   Oś Priorytetowa 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna.

 

Budżet projektu   -  12 239,88  PLN

Dofinansowanie  -  11 627,88  PLN

Wkład własny      -  612,00 PLN