Nawigacja

Małopolska Chmura Edukacyjna w I LO w Bochni - II edycja

Beneficjent – Powiat Bocheński

Realizator – I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni

Celem projektu jest podniesienie  w roku szkolnym 2018/2019 kompetencji kluczowych i uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 16 uczniów/uczennic  I LO w Bochni w obszarze - biologia oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów/uczennic o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

W ramach projektu zakłada się wsparcie w postaci zajęć on-line, prowadzonych przez nauczycieli akademickich/doktorantów za pomocą wideokonferencji,  w czasie rzeczywistym, oraz koła naukowego z biologii.

W zadaniach przewidziano również zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi koniecznych do prowadzenia zajęć oraz wyjazdy na zajęcia stacjonarne na uczelni – Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Działania w projekcie kierowane są do uczniów/uczennic I Liceum Ogólnokształcącego, zainteresowanych udziałem w projekcie oraz posiadających predyspozycje i kompetencje pozwalające na opanowanie materiału wykraczającego poza podstawę programową kształcenia dla danego przedmiotu.

Zaplanowane efekty: 20 uczniów/uczennic  weźmie udział w zajęciach, 16 czniów/ uczennic  podniesie kompetencje kluczowe, zostanie zrealizowane 60 godzin wsparcia, w tym  w ramach:  zajęć on-line 30 godzin; koła naukowego 30 godzin.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,   Oś Priorytetowa 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna.

Budżet projektu   -  18 497,34  PLN

Dofinansowanie  -  17 572,44  PLN

Wkład własny      -      924,90  PLN