Nawigacja

„Małopolska chmura Edukacyjna – nowoczesne techniki informacyjno-edukacyjne w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Bochni”

Beneficjent – Powiat Bocheński

Realizator – Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica
Celem projektu jest podniesienie  w roku szkolnym 2017/2018 kompetencji kluczowych i właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy 48 uczniów/uczennic,  Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni,  w obszarach: matematyka, język angielski, informatyka, fizyka oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów/uczennic o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

W ramach projektu zakłada się wsparcie w postaci zajęć on-line, prowadzonych przez nauczycieli akademickich/doktorantów za pomocą wideokonferencji,  w czasie rzeczywistym, oraz kół naukowych.W zadaniach przewidziano również zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi koniecznych do prowadzenia zajęć oraz wyjazdy na zajęcia stacjonarne na uczelni ( Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa w Tarnowie, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie).[/] []Działania w projekcie kierowane są do uczniów/uczennic,  Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Zespołu Szkół Nr 1,  zainteresowanych udziałem w projekcie oraz posiadających predyspozycje i kompetencje pozwalające na opanowanie materiału wykraczającego poza podstawę programową kształcenia dla danego przedmiotiu.Zaplanowane efekty: 60 uczniów/uczennic  weźmie udział w zajęciach, 48 uczniów/ uczennic  podniesie kompetencje kluczowe,  zostanie zrealizowane 300 godzin wsparcia, w tym  w ramach zajęć on-line 120 godzin a w ramach kół naukowych 180 godzin.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna. Budżet projektu - 60 010,16 PLN Dofinansowanie -  57 009,65 PLN

Wkład własny – 3 000,51 PLN
Okres realizacji projektu:  01.09.2017 – 29.06.2018 r.