Nawigacja

„Głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Powiatu Bocheńskiego”

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR

Całkowita wartość projektu:  2 671 937,57 zł

Dofinansowanie RPOWM: 1 188 954,18 zł

Wkład własny: 1482 983,39 zł

Zakres rzeczowy projektu obejmuje głęboką modernizację energetyczną Budynku Głównego oraz Budynku warsztatów Zespołu Szkół nr 1 w Bochni.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków oraz poprawa jakości powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery.

Zakres prac:
Budynek główny:
-Wymiana instalacji c.o.- Montaż przygrzejnikowych zaworów termostatycznych
-Docieplenie stropodachu sali gimnastycznej
-Docieplenie stropodachu budynku głównego
-Wymiana przeszkleń z pustaków szklanych na stolarkę okienną
-Docieplenie ścian zewnętrznych budynku od poziomu gruntu
-Wymiana stolarki drzwiowej
Budynek warsztatów:
-Wymiana instalacji c.o. Montaż przygrzejnikowych zaworów termostatycznych
-Docieplenie stropodachu pomieszczeń wysokich
-Docieplenie stropodachu pomieszczeń innych niż wysokie
-Wymiana świetlików na stolarkę okienną
-Docieplenie ścian zewnętrznych budynku od poziomu gruntu
-Wymiana stolarki okiennej
-Wymiana stolarki drzwiowej