Nawigacja

„E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Bocheńskiego”

Mieszkańcy powiatu bocheńskiego, geodeci i przedsiębiorcy branży budowlanej oraz samorządy już niedługo skorzystają z nowej platformy cyfrowej, na której udostępnione zostaną dane geodezyjne dot. Bocheńszczyzny. Wszystko to możliwe będzie dzięki realizacji projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Bocheńskiego”. Projekt jest częścią regionalnego systemu cyfrowych rejestrów geodezyjnych. Umożliwi on podniesienie stanu cyfryzacji w zakresie danych i dokumentów powiązanych z ewidencją gruntów i budynków Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Realizacja projektu wpłynie w znaczący sposób na zwiększenie ilości i jakości świadczonych usług.


Korzyści płynące z cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego to przede wszystkim:

  • łatwiejszy dostęp dla osób fizycznych oraz instytucji do danych i dokumentów związanych z informacją przestrzenną bez konieczności wizyty w Urzędzie,
  • usprawnienie pracy geodetów i inwestorów poprzez możliwość przeprowadzenia procesu zgłoszenia pracy geodezyjnej i uzgadniania dokumentacji projektowej drogą elektroniczną wraz z finalizacją procesu za pomocą płatności elektronicznej.

Projekt realizowany w powiecie bocheńskim zakłada m.in. dostawę bazy danych zobrazowań lotniczych, digitalizację dokumentów analogowych PZGiK i mapy ewidencyjnej oraz modernizację bazy danych EGiB. Przebudowana zostanie też strona internetowa Wydziału Geodezji i Kartografii, a e-usługi zostaną zintegrowane z platformą ePUAP i systemem płatności elektronicznych.Zastosowane w projekcie rozwiązania będą służyć optymalizacji wykorzystania infrastruktury informatycznej. Realizacja planowanych działań przyczyni się także do uproszczenia wewnętrznych procedur i ograniczenia czasu obsługi interesantów. Osiągnięcie takich efektów możliwe będzie przede wszystkim dzięki wdrożeniu automatyzacji procesów i procedur administracyjnych objętych projektem: od momentu złożenia wniosku przez interesanta, poprzez obsługę wniosku w systemie zarządzającym baza danych PZGiK, obsługę płatności elektronicznej, aż do wydania wnioskowanych informacji lub dokumentów w postaci elektronicznej.Odbiorcami projektu będą między innymi instytucje tj. urzędy gmin, urzędy skarbowe, przedsiębiorcy tj.  jednostki wykonawstwa geodezyjnego, projektanci i komornicy sądowi oraz osoby fizyczne.

Projekt  „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Bocheńskiego” realizowany w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-202. Wartość projektu wynosi 6,21 mln zł, w tym dofinansowanie 4,88 mln  zł

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: wrzesień 2022 rok.