Nawigacja

„Centrum Kompetencji Zawodowych ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia i nauczyciela”

Beneficjent - Powiat Bocheński
Realizator – Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni

Podstawowe cele projektu:
Poprawa jakości i efektywności kształcenia w Zespole Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera  w Bochni na bazie planowanego do utworzenia Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze wiodącym gastronomiczno-hotelarsko-turystycznym oraz uzupełniającym administracyjno–ekonomicznym. Projekt zakłada współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z pracodawcami, podniesienie kompetencji/kwalifikacji w ramach pozaszkolnych form kształcenia co najmniej 155 uczniów/uczennic oraz 12 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Cele projektu zostaną osiągnięte dzięki:
- utworzeniu Centrum Kompetencji Zawodowych;
- organizacji i finansowaniu staży/praktyk dla uczniów/uczennic – 120 miejsc stażu/praktyki;
- organizacji i finansowaniu kursów dla uczniów/uczennic: kurs carving -  18 miejsc; kurs barista –  30 miejsc; kurs barmański - 36 miejsc; kurs sommelierski – 18 miejsc; kurs kelnerski z flabirowaniem – 45 miejsc; kurs barmański z elementami sommelierstwa -30 miejsc; kurs kasy fiskalnej – 45 miejsc; kurs kuchnie świata - 24 miejsca; kurs „Kuchnia molekularna”-  18 miejsc; kurs sztuki cukierniczej- 30 miejsc; animator czasu wolnego - 24 miejsca; kurs księgi przychodów – rozchodów - 24 miejsca; kurs arkusza kalkulacyjnego - 24 miejsca; kurs PŁATNIK - 24 miejsca; kurs Płace i Kadry - 24 miejsca; kurs „Jak założyć własną firmę” - 24 miejsca; kurs pn. prawo jazdy kat. B - 90 miejsc;
- organizacji zajęć dydaktycznych,  wspomagających przygotowanie do matury, egzaminów zawodowych, konkursów – 1710 godzin zajęć,  z następujących obszarów tematycznych: matematyka na poziomie rozszerzonym, j. angielski na poziomie rozszerzonym, biologia, zajęcia kelnerskie, zajęcia barmańskie, zajęcia „Kawa czy herbata”, zajęcia „Kuchnie świata”,  zajęcia hotelarsko-turystyczne, dietetyka, przedsiębiorczość, rachunkowość;
- organizacji zajęć dydaktyczno – wyrównawczych – 900 godzin zajęć z przedmiotów ogólnych : matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, przedmiotów zawodowych: hotelarskich, gastronomicznych oraz w zawodzie sprzedawca,
- udzielaniu pomocy stypendialnej – 60 stypendiów dla uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych,
- prowadzeniu doradztwa edukacyjno-zawodowego – 640 godzin konsultacji indywidualnych dla uczniów/uczennic oraz 30 godzin zajęć grupowych,
- doskonaleniu umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli/nauczycielek:

  • studia podyplomowe w zakresie:   BHP;  rachunkowość, dietetyka, doradca zawodowy ,
  • kursy i szkolenia doskonalące kwalifikacje/kompetencje zawodowe: e-nauczyciel nowoczesne technologie w edukacji;  kurs języka angielskiego zawodowego; kurs menager gastronomii; kurs szef kuchni, kurs PŁATNIK,  kurs arkusza kalkulacyjnego, kurs kelnerski. kurs barmański II stopnia, kurs baristyczny 1 i 2 stopnia , szkolenie o herbacie, szkolenie kulinarne z kuchni świata – pokojowa profesjonalna obsługa służby pięter p,rofesjonalny recepcjonista, nowoczesny marketing hotelu,
  • praktyki lub staże: obiekty hotelarskie;  firmy gastronomiczne ,firmy administracyjno-usługowe.

Planowany okres realizacji projektu – 02 marzec 2020 – 31.07.2023
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2. Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Budżet projektu  - 3 069 119,38 zł. 
Dofinansowanie - 2 762 207,38 zł.
Wkład własny  -       306 912,00 zł.