Nawigacja

„Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy”

Beneficjent – Powiat Bocheński
Realizator –  Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Łapanowie.

Podstawowe cele  projektu:
wzmocnienie zdolności do zatrudnienia u 280 uczniów  szkół z terenu Powiatu Bocheńskiego poprzez poprawę jakości procesu kształcenia na bazie Centrum Kompetencji Zawodowych, we współpracy z otoczeniem, w tym z pracodawcami,
podniesienie kwalifikacji u co najmniej 130 uczniów ze szkół zawodowych Powiatu Bocheńskiego,
doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych u 26 nauczycieli zawodu z branży budowlanej na terenie Powiatu Bocheńskiego.
Cele projektu zostaną osiągnięte dzięki:
utworzeniu Centrum Kompetencji Zawodowych,
organizacji i finansowaniu kursów branżowych (branża budowlana) m.in. z zakresu:  obsługi  programu AutoCad  I, II, III stopień, obsługi programu ARCHI CAD I,II stopień, obsługi programu kosztorysowego Zuzia, operator koparki jednonaczyniowej, operator koparko-ładowarki, montaż rusztowań,  montażysta  deskowań systemowych. Przewidywana liczba miejsc w ramach zadania -  195. Możliwość wielokrotnego udziału ucznia w szkoleniach,
organizacji  i finansowaniu zajęć interdyscyplinarnych w formie kursów/szkoleń m.in.: kursy spawacza elektrycznego TIG, MAG, operatora wózka widłowego, operatora Drona,  prawa jazdy kat. B. Przewidywana liczba miejsc – 85.   Możliwość wielokrotnego udziału ucznia w szkoleniach,
organizacji praktyk i staży dla uczniów – 213 miejsc,
organizacji i prowadzeniu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz orientacji zawodowej -  720 godzin doradztwa,
organizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów z zakresu: informatyki,  prawa budowlanego, wiedzy technicznej, organizacji robót budowlanych, tynkarstwa i montażu suchej zabudowy, malowania, tapetowania i posadzkarstwa- 248 miejsc,
współpracy  z uczelniami – przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w laboratoriach   Politechniki Krakowskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej – 120 uczestników, organizacji zajęć związanych z podnoszeniem kompetencji nauczycieli - szkolenia m.in. z zakresu: systemów fotowoltaicznych, sporządzenia świadectw energetycznych budynków projektowania budynków energooszczędnych, pomp ciepła;  studia  podyplomowe z zakresu energetyki odnawialnej oraz BHP.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,   Oś Priorytetowa 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2. Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.
Budżet projektu - 2 328 700,70 PLN
Dofinansowanie -  2 095 830,63 PLN
Wkład własny  - 232 870,07 PLN
Projekt partnerski.
Okres realizacji projektu: 1.09.2017 – 31.08.2020