Nawigacja

„Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń I piętra po byłym Domu Pomocy Społecznej w celu dostosowania ich na miejsca ewakuacji mieszkańców w związku z COVID-19

Powiat Bocheński  realizuje grant pn. „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń I piętra po byłym Domu Pomocy Społecznej w celu dostosowania ich na miejsca ewakuacji mieszkańców w związku z COVID-19" w ramach zadania grantowego pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”.

Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników placówki  Domu Pomocy Społecznej w Bochni  w związku z zagrożeniem  i skutkami COVID-19 poprzez przygotowanie 30 miejsc do ewakuacji, zlokalizowanych w budynku po byłym Domu Pomocy Społecznej, przy ul. Karolina 14c w Bochni.

Wartość grantu wynosi: 500 000,00 zł z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020.Okres realizacji grantu: od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.

Zadanie grantowe pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”  jest realizowane w ramach projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Zadanie grantowe pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” jest realizowane przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakietu Społecznego”.