Nawigacja

Wyzwalanie aktywności twórczej niepełnosprawnych uczniów - szansą na udany start w dorosłe życie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji: 01.09.2009 do 31.08.2011

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów SOSW w Bochni, wsparcie pedagogiczno–psychologiczne, służące zmniejszaniu dysproporcji edukacyjnych.

SOCJOTERAPIA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ
Zajęcia służyły bliższemu poznaniu się, wytworzeniu poczucia zaufania i otwartości. Zrealizowano wyjście do Biblioteki Publicznej w Bochni na wystawę „Mój dom rodzinny”. Kontynuacją wystawy były zajęcia „Moja rodzina. Więzi rodzinne. Moje emocje w stosunku do najbliższych. Postrzeganie siebie na tle rodziny, grupy”. Zrealizowano ćwiczenia stymulujące rozwój psychofizyczny (elementy kinezjologii).Zrealizowano 42 godziny zajęć.

INTERAKTYWNA SZKOŁA - nowoczesne technologie bez barier

Etap I – Świat zatrzymany w kadrze podczas tych zajęć uczniowie zapoznali się ze szczegółowym zakresem materiału.Przedstawili swoje pomysły – powstały w ten sposób różne wersje scenariusza (zarys), które zostały zapisane i będą rozbudowywane podczas zajęć w kolejnych miesiącach. Zrealizowano ćwiczenia praktyczne z kamerą (próby wykonywania poszczególnych rodzajów kadrów, rejestracja materiału filmowego, zgrywania materiału do komputera, pierwsze próby montażu w programie Pinnacle)
Etap II – Internet w zasięgu możliwości - Zrealizowano zajęcia z zakresu tworzenia szablonu graficznego strony internetowej. Uczniowie zapoznali się z podstawowymi zasadami dotyczącymi wykonywania zdjęć. Poznali podstawy obsługi aparatu fotograficznego, podstawy wykonania dobrego zdjęcia –czułość ISO. Na kolejnych zajęciach doskonalono techniki samodzielnego wykonywania zdjęć oraz zgrywano zdjęcia do komputera. Łącznie zrealizowano 84 godziny zajęć.

PODRÓŻE PO LITERATURZE zajęcia służące rozwijaniu zainteresowań czytelniczych uczniów, kształtowaniu umiejętności czytania ze zrozumieniem, rozwijaniu wyobraźni i wrażliwości językowej. Zrealizowano zajęcia przygotowujące do konkursu recytatorskiego oraz wycieczkę do Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Zrealizowano 42 godziny zajęć.

POZNAWANIE ŚWIATA PRZEZ DOŚWIADCZANIE ZJAWISK W NIM ZACHODZĄCYCH . Zajęcia zapoznawcze z warsztatem pracy, przyrządami pomiarowymi w pracowni chemiczno-fizycznej i biologiczne. Uczniowie pracowali z mikroskopem (samodzielne wykonania preparatu, obserwacja, analiza), badali właściwości powietrza i wody, poznali zjawisko dyfuzji w cieczach, gazach i ciałach stałych. Zrealizowano wycieczkę do Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Zrealizowano 42 godziny zajęć.

ARTETERAPIA Uczniowie uczestniczyli w zajęciach rozwijających sprawność manualną (zajęcia z masą solną, gliną) mającymi na celu odreagowywanie napięć, wyciszanie się. Zrealizowano 42 godziny zajęć.

MUZYKOTERAPIA 
Zajęcia z zakresu rozpoznawania dźwięków , obrazowania ruchem zmian zachodzących w przyrodzie jesienią, improwizacji przy użyciu instrumentów, rozpoznawania i nazywania źródeł dźwięku.Zrealizowan o 42 godziny zajęć.

ZARADNOŚĆ OSOBISTA SZANSĄ NA SAMODZIELNOŚĆ I NIEZALEŻNOŚĆ Zajęcia ukierunkowane na doskonalenie sprawności manualnych, praktyczne zdobywania umiejętności wykonywania prostych czynności w pracach gospodarstwa domowego, doskonalenie czynności samoobsługowych (estetyczne spożywanie posiłków, dbanie o ład i porządek w miejscy pracy), umiejętności planowania wydatków (przeliczanie pieniędzy, wydawanie reszty), umiejętności właściwego zachowania się w miejscach publicznych i punktach usługowych. Zrealizowano 42 godziny zajęć.

Informacje o projekcie znajdują sie także tutaj

Informacja dźwiękowa o projekcie znajduje się tutaj

Informacja i galeria zdjęć z konkursu recytatorskiego znajduje się tutaj

Informacja i galeria zdjęć z wycieczki do Nowego Wiśnicza znajduje się tutaj

Informacja i galeria zdjęć z wieczorku poetycko-muzycznego znajduje się tutaj

Informacja z konkursu plastycznego-18.październia znajduje sie tutaj

Informacja z konkursu recytatorskiego znajduje sie tutaj

 

PROJEKT ZREALIZOWANY.