Nawigacja

Lepsze wykształcenie - lepsza praca - PROJEKT ZREALIZOWANY


Nazwa projektu: „Lepsze wykształcenie – lepsza praca”   
Beneficjent: Powiat Bocheński
Wartość projektu: 139 197,40 zł
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

O projekcie:

Projekt „Lepsze wykształcenie – lepsza praca” został zrealizowany w okresie 01.09.2008 – 30.06.2009. Wsparciem została objęta grupa 105 uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. St. Konarskiego w Bochni kształcących się w zawodach budowlanych. Zdecydowaną większość (80%) Beneficjentów Ostatecznych stanowiła młodzież pochodząca z obszarów wiejskich, która ze względu na bariery geograficzno-ekonomiczne miała utrudnione szanse rozwoju edukacyjnego.

 

W ramach projektu zrealizowano następujące formy wsparcia:

 1. Koło Wiedzy Budowlanej

 2. Koło Dokumentacja Budowy od A do Z

 3. Szkolne Koło Młodzieżowej Przedsiębiorczości

 4. Koło Języka Angielskiego

 5. Koło Języka Niemieckiego Zawodowego

Wszystkie formy wsparcia miały na celu zdobycie umiejętności praktycznych niezbędnych do podjęcia pracy w branży budowlanej, w szczególności:

- umiejętności posługiwania się językiem obcym zawodowym (język niemiecki, język angielski) – położono nacisk na konwersacje techniczne i zawodowe m.in. z udziałem native speakera, terminologię zawodową, dokumenty potrzebne w pracy zawodowej (druki, formularze, CV, LM i inne)

- umiejętności obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w branży budowlanej – zrealizowano zajęcia z zakresu projektowania budynków w programie BricsCAD

- umiejętności niezbędnych do pracy w branży budowlanej (projektowanie elementów konstrukcyjnych budynków, pozwolenia na budowę, dokumenty wypełniane na budowie, odbiór robót budowlanych, prowadzenie dokumentacji budowy)

- umiejętności z zakresu przedsiębiorczości m.in. dotyczących założenia własnej firmy

- umiejętności praktycznych z robót murarskich, malarskich, okładzinowych

Podsumowanie realizacji projektu

Realizacja projektu zakończyła się 30.06.2009 roku. W ramach projektu osiągnięto wszystkie cele i rezultaty określone we wniosku o dofinansowanie w wyznaczonym czasie i w ramach zaplanowanego budżetu projektu. Projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczą wysokie frekwencje na zajęciach (każdorazowo na poziomie 98-100%).

Ważnym rezultatem projektu była poprawa wyniku egzaminu zawodowego na kierunku technik budownictwa o 5,09% w stosunku do wyniku z roku 2008. Wynik jednoznacznie potwierdził potrzebę realizacji projektu.

Celem zbadania satysfakcji uczniów z udziału w projekcie oraz jakości pracy trenerów zatrudnionych w projekcie Projektodawca przeprowadził ankietę ewaluacyjną. Jej wyniki pozwoliły podsumować rezultaty projektu, wskazując, że :

 • założenia programowe zostały wypełnione

 • materiały szkoleniowe odpowiadały potrzebom uczniów

 • zajęcia miały bardzo wysoki wpływ na rozwój osobisty uczniów

 • uczniowie potrafią pracować samodzielnie oraz w grupie

 • uczniowie znają swoje mocne i słabe strony

 • uczniowie potrafią korzystać z dostępnych źródeł informacji

 • uczniowie umieją wykorzystywać nowe umiejętności

 • uczniowie potrafią prezentować własne umiejętności

 • uczniowie dobrze oceniają swoje szanse na rynku pracy

 • trenerzy prowadzili zajęcia w sposób komunikatywny, zachęcając uczniów do zadawania pytań

 • zajęcia były dostosowane do profilu uczestników

Wyniki ankiety ewaluacyjnej potwierdziły, że projekt był potrzebny zdefiniowanej grupie odbiorców, dobrze opisywał jej potrzeby, a podjęte działania w sposób istotny przyczyniły się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów.