Nawigacja

Inwestycja w wiedzę - program wyrównywania szans uczniów kształcących się w Liceach Profilowanych z terenu Powiatu Bocheńskiego

Wniosek „Inwestycja w wiedzę - program wyrównywania szans uczniów kształcących się w Liceach Profilowanych z terenu Powiatu Bocheńskiego” złożony został w konkursie na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Projekt obejmuje: realizację zajęć wyrównawczych oraz pozalekcyjnych służących podniesieniu kompetencji o kluczowym znaczeniu dla kontynuowania nauki oraz zdolności do zatrudnienia uczniów, w szczególności z przedmiotów takich jak: matematyka, przedsiębiorczość, język angielski, język niemiecki. W ramach projektu będzie możliwość uczestnictwa w kursie ECDL (poziom podstawowy), który obejmie 124 godziny dydaktyczne z obszaru 7 modułów zagadnień tematycznych (m.in. podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych, przetwarzanie tekstów, bazy danych, strony www), z których uczniowie zdadzą egzaminy.

Łączna liczba Beneficjentów Ostatecznych: 135 osób.

Głównym celem projektu jest wyrównanie dysproporcji i wzrost poziomu wiedzy i umiejętności uczniów kształcących się w Liceach Profilowanych w Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2 oraz Zespole Szkół nr 3 w Bochni.
Okres rozliczeniowy 01.09.2009 do 30.11.2009.

 

Informacja dżwiękowa o projekcie znajduje się tutaj.

PROJEKT ZREALIZOWANY.