Nawigacja

I Ty możesz zdecydować o swoim życiu – program profilaktyki raka piersi

Projekt I Ty możesz zdecydować o swoim życiu – program profilaktyki raka piersi uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Okres realizacji: 04.01.2010 – 31.07.2010

Wartość projektu: 50 000 zł

Dofinansowanie: 100%

Beneficjent: Powiat Bocheński


CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Wsparciem została objęta grupa 530 uczennic kształcąca się w III klasie w szkołach ponadgimnazjalnych PB (I LO w Bochni/II LO w Bochni/ZS1 w Bochni/ZS 2 w Bochni/ZS 3 w Bochni/ZS w Łapanowie/ZS w Dąbrowicy) pochodząca z obszarów wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców. Grupę uznano za najbardziej potrzebującą wsparcia, gdyż za 2 lata wejdzie ona w grupę wiekową, która powinna prowadzić samokontrolę piersi 1 raz w miesiącu (20-25 lat - zgodnie z zaleceniami profilaktycznymi Polskiego Komitetu Zwalczania Raka).

FORMY WSPARCIA:

PROFILAKTYKA RAKA PIERSI – PRELEKCJE I WARSZTATY SAMOKONTROLI PIERSI. W ramach zadania odbyły się prelekcje na temat badań profilaktycznych i konieczności ich systematycznego wykonywania, czynników ryzyka, objaw nowotworowych, odpowiedzialności za własne zdrowie.  Prelekcje zostały uzupełnione warsztatami samokontroli piersi. Korzystając z modelu piersi do samokontroli, dziewczęta mogły samodzielnie wykonać badanie piersi oraz miały możliwość wykrycia guzków znajdujących się w obrębie piersi. Na zajęciach zostały rozdane podręczniki z zakresu profilaktyki raka piersi oraz specjalne zawieszki pod prysznic z instrukcją samobadania piersi.

Zajęcia przeprowadzone zostały w grupach: I LO (120 os. – 4 gr.), II LO (79 os. – 3 gr.), ZS 1 (59 os. – 2 gr.), ZS 2 (37 os. – 2 gr.), ZS 3 (159 os. – 6 gr.), ZS Łap. (35 os. – 2 gr.), ZS Dąbr. (41 os. – 2 gr.). Razem 21 grup. Wymiar czasowy warsztatów: 2 godz/1 grupę., razem 42 godz. Wymiar czasowy prelekcji: 1 godz/1 grupę., razem 21 godz. RAZEM w ramach zadania: 63 godz. Zajęcia zostaną zrealizowane po zajęciach szkolnych w terminie  luty 2010 – kwiecień 2010, w poszczególnych szkołach.

SPOTKANIA Z KOBIETAMI PO MASTEKTOMII (wolontariuszek klubu Amazonek) – w każdej ze szkół odbyły się spotkania z przedstawicielką Krakowskiego Towarzystwa „Amazonki” – Instytut Onkologii, Klub Wiodący Województwa Małopolskiego. Celem spotkań to kształtowanie prawidłowych postaw zdrowotnych. Łączna liczba spotkań: 7 ( po 1 godz. na szkołę). Spotkania odbyły się  w terminie: kwiecień 2010 – maj 2010.

KONKURS WIEDZY – zostanie zrealizowany w czerwcu 2010 i skierowany będzie do wszystkich uczestniczek projektu. Celem konkursu będzie porównanie poziomu wiedzy na temat raka piersi na zakończenie projektu i porównanie go ze stanem wyjściowym. Uczestniczki, które otrzymają 3 najlepsze wyniki otrzymają nagrody książkowe.

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT – konferencja zostanie zrealizowana w czerwcu 2010, a jej celem będzie podsumowanie projektu oraz upowszechnienie jego rezultatów. Na konferencję zostaną zaproszeni przedstawiciele poszczególnych szkół (dyrekcja, uczniowie), osoby zaangażowane w realizację projektu (wykładowcy, amazonki), lokalne med