Nawigacja

"Dać szansę" Niepełnosprawny sprawnym pracownikiem

Dodatkowe, specjalistyczne zajęcia pozalekcyjne, kształcenie z zakresu informatyki, doradztwo zawodowe, staże stanowiskowe oraz wyjazdy na branżowe targi HORECA i EURO – GASTRO to nowa oferta edukacyjna w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bochni. Jej realizacja jest możliwa w ramach projektu "Dać szansę" Niepełnosprawny sprawnym pracownikiem, którego celem jest podniesienie umiejętności zawodowych uczniów branży gastronomiczno-hotelarskiej.

Projekt będzie realizowany przez dwa lata, a jego efekty zweryfikuje egzamin zawodowy organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

Priorytetem jest wyrównanie szans edukacyjnych, umożliwienie uczniom doskonalenia w zakresie przedmiotowym, który sprawia im największą trudność, m.in. czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technologicznej, przetwarzanie danych liczbowych, praktyczna umiejętność posługiwania się językiem angielskim oraz wykonywanie zadań na odpowiednim poziomie jakościowym i w przewidzianym czasie.

Warto podkreślić, że uczniowie Zasadniczych Szkół Zawodowych Specjalnych realizują ten sam program nauczania, co ich rówieśnicy ze szkół masowych, mają też takie same kwalifikacje. Egzamin zawodowy różni się tylko czasem przeznaczonym na rozwiązywanie zadań. Uczniowie szkół specjalnych mają go więcej niż ich koledzy z innych placówek.

Projekt jest realizowany wspólnie z Zespołem Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie, który posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu pracowników branży gastronomicznej - hotelarskiej. Beneficjentem jest Gmina Miejska Kraków, a partnerem Powiat Bocheński.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. POKL. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Formy wsparcia uczniów realizowane w ramach projektu:

 • socjoterapia z terapią pedagogiczną,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze realizowane w grupie zawodowej kucharz małej
  gastronomii,
 • zajęcia informatyczno-komunikacyjne,
 • matematyka w branży,
 • język angielski,
 • kształtowanie postaw przedsiębiorczych w zatrudnieniu i działalności gospodarczej,
 • konkurs "Najlepsi w branży",
 • zajęcia pozaszkolne - wyjazdy na targi branżowe HORECA i EURO-GASTRO,
 • współpraca z pracodawcami-szkolenia stanowiskowe,
 • doradztwo zawodowe.

Całkowita wartość: 600 630.00 zł, po stronie Powiatu Bocheńskiego 197 185.00 zł. W tym wkład własny w wysokości 15 procent wartości projektu.