Nawigacja

„Rozwój elektronicznych usług i treści medycznych oraz telediagnostyki radiologicznej w Szpitalu Powiatowym w Bochni

Projekt o całkowitej wartości 1 565 320,89 PLN współfinansowany będzie
w kwocie 1 173 990,67 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Celem ogólnym projektu jest wsparcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego
w Małopolsce poprzez rozwój usług i treści z zakresu e-zdrowia w powiecie bocheńskim.
Celem bezpośrednim projektu jest wdrożenie elektronicznych usług publicznych dla pacjentów i Kontrahentów oraz rozwój telediagnostyki radiologicznej w Szpitalu Powiatowym w Bochni.

W ramach Projektu zaplanowano następujące działania:

  1. Zakup i wdrożenie aplikacji wspierających i integrujących procesy elektronicznego gromadzenia, przetwarzania i obiegu informacji medycznej
  2. Budowę portalu dla udostępniania treści medycznych oraz uruchomienia usług e- rejestracji dla pacjentów i  e-zleceń dla Kontrahentów
  3. Zakup i wdrożenie systemu pośredniej radiografii cyfrowej umożliwiającego ucyfrowienie procesów diagnostyki radiologicznej oraz archiwizacji badań obrazowych
  4. Modernizację infrastruktury teletechnicznej w celu prawidłowego funkcjonowania usług z obszaru front-end.

Dzięki realizacji Projektu Pacjent uzyska m.in. możliwość.:

- elektronicznej rejestracji do przychodni przyszpitalnych, pracowni diagnostycznych
i gabinetów lekarskich oraz przeglądu usług przez nie oferowanych,
- odwołania czy zmiany terminu wizyty bez konieczności osobistej wizyty w poradni,
- wglądu w historię choroby, własne wyniki badań laboratoryjnych i diagnostycznych.

Kontrahenci Szpitala (m.in. NFZ, poradnie i przychodnie, instytucje zlecające usługi do Szpitala, instytucje, którym Szpital zleca usługi) uzyskają m.in.. możliwość:
- elektronicznego załatwiania spraw za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej, telefonii komórkowej,
- elektronicznego wprowadzenia i kontrolowania stanu realizacji umów,
- elektronicznego dostępu do usług i grafików jednostek podległych Szpitalowi,
- elektronicznego wglądu do bieżących statystyk dotyczących wykonanych usług.

Pełne ucyfrowienie pracowni RTG pozwoli na opis w systemie teleradiologii oraz dystrybucję wyniku badania w postaci zapisu cyfrowego, co znacznie usprawni jakość oraz tempo wykonywanej diagnostyki oraz pozwoli na realizację telekonsultacji radiologicznych.

 

www.szpital-bochnia.pl