Nawigacja

„Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania OZE poprzez modernizację źródła ciepła oraz montaż solarów dla SPZOZ w Bochni”

„Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania OZE poprzez modernizację źródła ciepła oraz montaż solarów dla SPZOZ w Bochni”

Projekt o całkowitej wartości 5 286 852,75 PLN współfinansowany będzie w kwocie 4 222 929,84 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości powietrza w regionie, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń dzięki zmodernizowaniu systemu ciepłowniczego w SPZOZ w Bochni z wykorzystaniem wysokosprawnych urządzeń grzewczych, m.in. kogeneracji oraz odnawialnych źródeł energii (instalacja solarna).

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie sprawności wytwarzania energii (m.in. poprzez zastosowanie kogeneracji czy urządzenia PowerOptimizer) oraz działania na rzecz racjonalnego i oszczędnego zużycia energii poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii.
-  budowa jednostki kogeneracji o mocy elektrycznej 116 kW oraz urządzeń do wytwarzania ciepła w postaci pary, ogrzewania i wytwarzania c.w.u.

- wykonanie instalacji solarnej posadowionej na powierzchni terenu i częściowo na konstrukcji stalowej,  do wspomagania podgrzewu ciepłej wody użytkowej 27,3 m3 na dobę,
- modernizacja istniejącego zasilania Szpitala, polegająca na zainstalowaniu układu kompensacji mocy biernej oraz zainstalowaniu urządzeń typu Power Optimizer.

Realizacja niniejszego projektu: Przyczyni się do poprawy jakości powietrza w regionie. Wpłynie na wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu i regionu. Wpłynie pozytywnie na jakość życia i pracy w regionie.Wzmocni pozytywnie wzrost gospodarczy regionu.Doprowadzi do poprawy standardu świadczeń zdrowotnych w regionie.

 

www.szpital-bochnia.pl