Nawigacja

„Modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego dla Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu Szkól Nr 3 w Bochni”

Zakres rzeczowy projektu pn. „Modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego dla Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu Szkól Nr 3 w Bochni” obejmuje:

  1. Remont pracowni w Zespole Szkół nr 3 – wykonanie niezbędnego remontu pomieszczeń i ich odpowiedniego dostosowania do potrzeb pracowni gastronomicznej;
  2. Wyposażenie pracowni Zespołu Szkół nr 3 – zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb pracowni gastronomicznej;
  3. Wyposażenie pracowni Zespołu Szkół nr 2 – zakup niezbędnego wyposażenia pozwalającego na utworzenie nowoczesnej pracowni budownictwa energooszczędnego i energetyki odnawialnej
  4. Wyposażenie pracowni Zespołu Szkół nr 1 – zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb pracowni elektrycznych i pracowni samochodowej.

Cele ogólne projektu:
- poprawa jakości i standardów kształcenia zawodowego oraz dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy poprzez poprawę stanu bazy lokalowej, zapewnienie dostępu do najnowszego sprzętu oraz dostosowane do najnowszych trendów w gospodarce,
- poprawa jakości oferty edukacyjnej szkół powiatowych i poprawa ich konkurencyjności;
- zmniejszenie poziomu bezrobocia w regionie/powiecie poprzez poprawę jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia
zawodowego oraz jej dostosowanie do potrzeb pracodawców;
- popularyzacja szkolnictwa zawodowego i ustawicznego, poprzez całokształt działań związanych z poprawą jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego na terenie powiatu, wzbogaceniem oferty edukacyjnej, jej pełnym dostosowaniem do potrzeb rynku pracy
i wymagań pracodawców;
- wzrost aktywności gospodarczej powiatu, wywołany zarówno zwiększeniem atrakcyjności inwestycyjnej obszaru, jak również wzrostem popularności samozatrudnienia i świadczenia usług na rzecz różnych podmiotów,
- podniesienie ogólnej atrakcyjności powiatu i regionu poprzez poprawę infrastruktury społecznej.

Celem bezpośrednim projektu jest zapewnienie wysokich standardów kształcenia zawodowego oraz poprawa dostępności usług edukacyjnych wysokiej jakości służących zwiększeniu szans na rynku pracy.

Cele szczegółowe:
- poprawa standardów bazy edukacyjnej placówek objętych projektem i dostosowanie jej do potrzeb uczniów i nauczycieli, a także do
wymogów reformy szkolnictwa zawodowego;
- ułatwienie nabywania niezbędnej wiedzy, doświadczenia i praktyki przez uczniów placówek objętej projektem;
- poprawa konkurencyjności i warunków kształcenia w placówkach objętych projektem;
- poprawa warunków nauki popularnych i poszukiwanych zawodów na terenie powiatu bocheńskiego.

Projekt umożliwi prowadzenie zajęć praktycznych, ukierunkowanych na aktywną i samodzielną pracę, sprzyjającą twórczemu myśleniu. Uczniowie będą mieć okazję do wykorzystywania nabytej wiedzy w praktyce, dzielenia się wynikami badań i pomiarów, wykazania własnej inicjatywy w procesie nauki. Eksperymenty i badania wykonywane na nowoczesnym sprzęcie należą do aktywizujących metod nauki. Projekt umożliwi nabywanie wiedzy teoretycznej i stosowanie jej w praktyce poprzez samodzielne dochodzenie do wniosków na drodze doświadczeń empirycznych. Infrastruktura i narzędzia przygotowane w ramach projektu stworzą adekwatne środowisko do aktywnego uczenia się i rozwoju.

Całkowita wartość projektu: 676 078,34 zł
Dofinansowanie: 560 127,87 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B Rozwój Infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2017-2013

W załączeniu znajduje sie szczegółowy opis projektu wraz ze wszystkimi obowiązującymi oznaczeniami.