Nawigacja

„Budowa Domu Pomocy Społecznej w Bochni”

Przedmiotem projektu pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej w Bochni” jest budowa nowego obiektu DPS wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Budynek przeznaczony będzie dla osób w podeszłym wieku.

Inwestycja realizuje cele Priorytetu 6 Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Spójność wewnątrzregionalna, działanie 6.3 schemat B Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego (pomoc społeczna), zwiększając dostępność pomocy społecznej oraz dostosowując infrastrukturę społeczną Powiatu do standardów europejskich
i obowiązujących przepisów prawa. W efekcie realizacji projektu osiągnięte zostaną m.in. następujące cele:

Cel bezpośredni:

Polepszenie dostępu mieszkańców Powiatu Bocheńskiego do usług z zakresu opieki społecznej poprzez budowę nowego obiektu Domu Pomocy Społecznej w Bochni dostosowanego do obowiązujących standardów i potrzeb użytkowników.

Cele główne:

 • dostosowanie infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Bochni do potrzeb mieszkających w nim osób (odpowiednia ilość pomieszczeń, wyposażenie sal, jakość sanitariatów)
 • zapewnienie warunków życia odpowiadających obowiązującym standardom i normom oraz odpowiednim przepisom prawa, w tym w zakresie przepisów BHP w DPS w Bochni
 • stosowanie w budynku rozwiązań umożliwiających mieszkańcom swobodne poruszanie się (zapewnienie windy osobowej typu szpitalnego, pochylni, brak progów oraz innych barier architektonicznych )
 • możliwość objęcia opieką przez DPS w Bochni większej ilości osób
 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz komfortu psychicznego osobom mieszkającym
  w DPS
 • bardziej efektywne zarządzanie Domem Pomocy Społecznej Bochni
 • bardziej sprawne wykonywanie funkcji i zadań DPS, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb podopiecznych
 • korzyści ekonomiczne (wynikające z: zamiany dwóch starych obiektów na jeden nowy; nowych, lepszych rozwiązań technicznych i technologicznych; przyjęcia nowych osób do DPS itd.)
 • zmniejszenie poziomu bezrobocia w Powiecie Bocheńskim.

 

Całkowity koszt inwestycji wynosi 5 718 888,17 zł brutto, w tym 3 000 000,00 zł (co stanowi 52,46% kosztów kwalifikowalnych projektu) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”.