Nawigacja

LIFE-IP EKOMALOPOLSKA

Powiat Bocheński realizuje we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego projekt zintegrowany LIFE-IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”. Program jest finansowany ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Partnerami projektu są: Ministerstwo Rozwoju, Województwo Śląskie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Europejskie Centrum Czystego Powietrza, Kraków, Tarnów, Nowy Sącz oraz 18 powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowotarski, nowosądecki, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, wadowicki, wielicki.

Projekt realizowany jest przy wsparciu partnerów zagranicznych: Instytutu ds. Energii, Klimatu i Środowiska w Wuppertalu (Niemcy) oraz Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego w Cottbus (Niemcy).

Nadrzędnym celem projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA jest pełne wdrożenie małopolskiego Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii przyjętego przez Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 18 lutego 2020 r. 

Cele główne projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA:

  • pełne wdrożenie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiegooraz mobilizacja dostępnych funduszy unijnych i krajowych, a także zasobów prywatnych na określone w planie działania priorytetowe;
  • rozwój możliwości instytucjonalnej, know-how i narzędzi, które mogą wzmocnić wdrażanie , Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 oraz Europejskiego Zielonego Ładu w Polsce;
  • niskoemisyjna transformacja rynku urządzeń grzewczych i związane z tym tworzenie zielonych miejsc pracy;
  • zmiana postaw społecznych w celu zapewnienia szerokiego wsparcia i zaangażowania w środki ochrony klimatu;
  • transfer dobrych praktyk do innych regionów Polski i Europy.

Jednym z pierwszych działań w ramach projektu było zatrudnienie doradcy ds. klimatu i środowiska, którego zadaniem jest przede wszystkim:

  • koordynowanie zadań określonych w Regionalnym Planu Działań dla Klimatu i Energii i innych dokumentach strategicznych dotyczących ochrony klimatu i adaptacji, które podlegają kompetencjom  władz powiatowych;
  • współpraca z gminami wchodzącymi w skład powiatu w zakresie ochrony klimatu;
  • prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych oraz kampanii edukacyjnych w  zakresie ochrony klimatu.