Nawigacja

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Beneficjent: Powiat Bocheński Nazwa inwestycji: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2097K Ispina - Bieńkowice w miejscowości Drwinia, powiat bocheński, etap I”.

DOFINANSOWANIE: 1.698.633,54ZŁ

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie poszerzenia jezdni do 6m wraz z dostosowaniem konstrukcji drogi do KR3 i obciążenia 115 kN/oś,  budowę ciągu pieszo - rowerowego i utwardzonych poboczy, przebudowę skrzyżowania z drogą gminną, przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych oraz odwodnienie drogi.

Odcinek drogi powiatowej objęty niniejszym projektem stanowi połączenie dwóch dróg wojewódzkich tj. nr 965 i nr 964 stanowiąc najszybsze połączenie północnej części powiatu bocheńskiego a przede wszystkim Gminy Drwinia z aglomeracją krakowską i województwem świętokrzyskim.

Inwestycja ta, realizowana na obszarze gminy Drwinia, na terenie której istniało Państwowe Gospodarstwo Rolne, wpłynie na rozwój gospodarczy obszaru wiejskiego poprzez poprawę warunków życia oraz warunków komunikacyjnych, zwłaszcza dla mieszkańców północno-zachodniej części gminy Drwinia, co z kolei przełoży się na rozwój lokalnej przedsiębiorczości, zwiększenie możliwości podejmowania przez mieszkańców zatrudnienia poza miejscem zamieszkania oraz korzystania z usług publicznych.

Konieczność realizacji inwestycji wynika z następujących przesłanek:

- zły stan techniczny istniejącej drogi powiatowej,

- brak wyodrębnionych ciągów pieszych i rowerowych,

- konieczność uregulowania spływu wód opadowo-roztopowych z drogi.

W wyniku realizacji projektu poprawione zostanie bezpieczeństwo ruchu drogowego, zwiększona trwałość drogi oraz polepszy się dostępność komunikacyjna przyległych terenów.