Nawigacja

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Powiat Bocheński przystąpił do realizacji Programu MRiPS pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023. Celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Zadanie jest finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w kwocie 1.318.273,70 zł.

Zgłoszenia do uczestnictwa w Programie będą przyjmowane aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel (przewidywana liczba uczestników w 2023 r. to 60 osób). 

Regulamin naboru i uczestnictwa w Programie dla mieszkańców Powiatu Bocheńskiego jest publikowany na stronach internetowych BIP i PCPR w Bochni. 

Usługi asystencji osobistej dla osób niepełnosprawnych umożliwiają zwiększenie szans na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Głównym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, zwiększenie możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

Zakres wsparcia będzie ściśle dostosowany do potrzeb danej osoby z niepełnosprawnością. Osoba niepełnosprawna będzie kierowała realizacją świadczonych dla niej usług asystencji osobistej, czyli wsparciem w zakresie:

 • wykonywania przez osobę niepełnosprawną czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 • zaprowadzaniu i odebraniu dziecka z placówki oświatowej.

Z usług mogą korzystać:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 3. orzeczenie równoważne do w/w na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100).

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

 • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
 • wskazane przez uczestnika Programu (tj. osobę niepełnosprawną) lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni przy ul. E. Windakiewicza 9/5 w dni robocze, w godzinach od 7:30 do 15:30 (w poniedziałki od 8 do 16).

Informacja telefoniczna: (14) 611-97-40 lub (14) 611-97-44.

Informacja e-mail: pcpr@powiat.bochnia.pl

Wymagane będą dokumenty:

 1. wniosek o usługi asystencji osobistej,
 2. karta zgłoszenia do Programu,
 3. orzeczenie o niepełnosprawności,
 4. wypełniona ankieta diagnostyczna,
 5. podpisana klauzula informacyjna RODO–MRiPS,
 6. podpisana klauzula informacyjna RODO –PCPR.

W razie potrzeby dostosowania formularzy i obsługi do indywidualnych potrzeb można dodatkowo złożyć w PCPR wniosek o zapewnienie dostępności. 

Zgłoszenia do uczestnictwa w Programie będą rozpatrywane cyklicznie i przyjmowane na bieżąco:

 • w siedzibie PCPR w Bochni(na Dzienniku Podawczym) lub
 • listownie na adres: PCPR w Bochni, ul. E. Windakiewicza 9/5, 32-700 Bochnia lub
 • poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej na adres:e-puap: /powiatowecentrumpomocyrodzinie/SkrytkaESP