Nawigacja

XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Bochni

23.11.2022
Przewodnicząca Rady Powiatu w Bochni informuje o XXXVIII Sesji Rady Powiatu zwołanej na 24. Listopada 2022 roku (tj. czwartek) o godz. 10:00, która odbędzie się w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 - I piętro.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie XXXVIII sesji Rady Powiatu.
2.    Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2022 rok.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bocheńskiego na lata 2022-2034.
6.    Sprawozdania z działań podejmowanych w 2021 roku przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na terenie Powiatu Bocheńskiego.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bocheńskiego w 2023 roku.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/308/2022 Rady Powiatu w Bochni z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania w Powiecie Bocheńskim w 2022 roku zmienionej Uchwałą nr XXXVII/342/2022 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 października 2022 roku.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona - Limanowa – z drogą powiatową nr 2006K Szarów - Kłaj – Proszówki.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/331/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na zadanie „Budowa połączenia drogowego węzła autostradowego A4 Bochnia z DK 94 - odc. od skrzyżowania z DP 1428K (ul. Krzeczowska) do skrzyżowania z DK 94 - Etap II - opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/332/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na zadanie „Budowa połączenia drogowego węzła autostradowego A4 Bochnia z DK 94 - odc. od skrzyżowania z DP 1428K (ul. Krzeczowska) do skrzyżowania z DK 94 - Etap III - opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego.
13.    Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
14.    Oświadczenia i komunikaty.
15.    Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady.