Nawigacja

XXXV sesja Rady Powiatu w Bochni

29.06.2022
Grafika sesja
fot. KH
Grafika sesja
Jutro tj. w dniu 30. czerwca 2022 roku (tj. czwartek) o godz. 10:00 w zdalnym trybie obradowania odbędzie się XXXV sesja Rady Powiatu w Bochni.PORZĄDEK OBRAD XXXV SESJI RADY POWIATU W BOCHNI:

    1.Otwarcie XXXV sesji Rady Powiatu.
    2.Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
    3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
    4.Informacja o działaniach Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni oraz informacja
    o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze Powiatu za 2021 rok.
    5.Informacja o działaniach Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bochni oraz
    informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu za 2021 rok.
    6.Informacja:
    – Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Departament Monitoringu Środowiska,
    Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie o stanie środowiska na obszarze
    województwa małopolskiego w 2021 roku ze szczególnym uwzględnieniem powiatu bocheńskiego,
    – Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatura w Tarnowie
    z realizacji zadań i działań kontrolnych w 2021 roku w jednostkach zlokalizowanych na terenie
    powiatu bocheńskiego.
    7.Informacja o stanie przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023.
    8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2022 rok.
    9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bocheńskiego
    na lata 2022-2034.
    10.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji powiatowych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
    11.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego
    wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, zasad
    rozliczania   tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których plan zajęć
    jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, oraz ustalenie tygodniowego
    obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy-
    Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
    Powiat Bocheński.
    12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego
    na zadanie „Budowa połączenia drogowego węzła autostradowego A4 Bochnia z DK 94 – odc.
    od skrzyżowania z DP 1428K (ul. Krzeczowska) do skrzyżowania z DK 94 – Etap II –
    opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego”.
    13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego
    na zadanie „Budowa połączenia drogowego węzła autostradowego A4 Bochnia z DK 94 – odc.
    od   skrzyżowania z DP 1428K (ul. Krzeczowska) do skrzyżowania z DK 94 – Etap III –
    opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego”.
    14.Sprawozdanie komisji doraźnej Rady Powiatu w Bochni powołanej do zbadania zasadności wniosku
    o wygaszenie mandatu radnego Józefa Mroczka.
    15.Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu
    pomiędzy sesjami.
    16.Oświadczenia i komunikaty.
    17.Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady.

kh