Nawigacja

XXIX sesja Rady Powiatu w Bochni

23.11.2021
Przewodnicząca Rady Powiatu w Bochni informuje o XXIX sesji Rady Powiatu w Bochni, która odbędzie się w dniu 25. listopada 2021 roku (tj. czwartek) o godz. 11:00. Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

PORZĄDEK OBRAD XXIX SESJI RADY POWIATU W BOCHNI W DNIU 25 LISTOPADA 2021 ROKU

 

 1. Otwarcie XXIX sesji Rady Powiatu.
 2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bocheńskiego na lata 2021-2032.
 6. Sprawozdania z działań podejmowanych w 2020 roku przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na terenie Powiatu Bocheńskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia do realizacji przez Powiat Bocheński zadania publicznego z zakresu właściwości administracji rządowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Bocheński prowadzenia niektórych zadań publicznych Gminie Miasta Bochnia.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa małopolskiego na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona – Limanowa z drogą powiatową nr 2006K Szarów – Kłaj – Proszówki”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa małopolskiego na realizację zadania „Połączenie drogowe węzła autostradowego A4 – Bochnia z drogą krajową nr 94 – etap I – od węzła autostradowego Bochnia do skrzyżowania z ul. Krzeczowską w Bochni”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bocheńskiego w 2022 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
 13. Informacja Zarządu Powiatu w zakresie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z hospicjum stacjonarnym w Bochni”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia  wysokości składników  miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Bochni.
 15. Podjęcie uchwały o wysokości i zasadach wypłaty diet dla radnych Rady Powiatu w Bochni.
 16. Sprawozdanie komisji doraźnej Rady Powiatu w Bochni powołanej do zbadania zasadności wniosku o wygaszenie mandatu radnego Józefa Mroczka.
 17. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
 18. Oświadczenia i komunikaty.
 19. Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady.