Nawigacja

Wsparcie dla rolników

24.11.2021
Zachęcamy do skorzystania z Programu Priorytetowego „Agroenergia” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie lub w Starostwie Powiatowym w Bochni u doradcy ds. klimatu i środowiska.

Pomoc jest udzielana w formie dotacji lub pożyczki. Program obejmuje wsparcie na:
1) mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii,
2) biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne

Beneficjentami końcowymi programu mogą być:

  • osoby fizyczne będące właścicielami  lub dzierżawcami  nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadziły osobiście gospodarstwo,
  • osoby prawne będące właścicielami  lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzące działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

Wszelkie informacje w zakresie programu AGROENERGIA, w województwie małopolskim, można uzyskać w Wojewódzkim  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie https://www.wfos.krakow.pl/agroenergia-2021/. Informacji może udzielić także doradca ds. klimatu i środowiska ze Starostwa Powiatowego w Bochni pokój nr 221.

Projekt zintegrowany LIFE-IP EKOMALOPOOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005 realizowany przy wsparciu programu LIFE Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW.