Nawigacja

Wolne miejsca w DPS-ie w Bochni

19.04.2022
Dom Pomocy Społecznej w Bochni
fot. Starostwo Powiatowe w Bochni
Dom Pomocy Społecznej w Bochni
Dom Pomocy Społecznej w Bochni informuje o możliwości przyjęcia nowych mieszkańców w tym również obywateli Ukrainy. Skierowanie do takiej placówki wymaga dokonania oceny stanu zdrowia oraz ustalenia zakresu możliwości korzystania przez daną osobę z pomocy środowiskowej.

Jakie dokumenty są potrzebne?

- wniosek, który składa się w ośrodku pomocy społecznej, właściwym według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie,

- zaświadczenie lekarskie z kwalifikacją do odpowiedniego typu Domu  (druki wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej),

- zaświadczenie od psychiatry jeśli skierowanie dotyczy ośrodka dla osób przewlekle psychicznie chorych (druki wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej),

W normalnym trybie dokumenty powinny zawierać:

- wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika z opieki społecznej,

- dokument potwierdzający dochód osoby zainteresowanej,

- zgodę na ponoszenie odpłatności,

- opinię dotyczącą stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS.

W przypadku osób z Ukrainy:

- druk kwestionariusza  dla obywatela Ukrainy uciekającego przed konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju,

-  kartę oceny wg skali Barthel. Formularz wypełnia  lekarz w przychodni lub pielęgniarka środowiskowa.

W nagłych przypadkach, wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia dokumentów wymienionych powyżej. Dokumenty te powinny zostać skompletowane przez ośrodek pomocy społecznej w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do DPSu.

Dodatkowe informacje dot. przyjęcia, można uzyskać od pracownika pod nr. tel. 14 612 59 90 wew. 30.

[sk]