Nawigacja

VI SESJA RADY POWIATU W BOCHNI

24.04.2019
W dniu 25. kwietnia 2019 roku (tj. czwartek) o godz. 10:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 - I piętro odbędzie się VI SESJA RADY POWIATU W BOCHNI, której tematami będzie:

1.Otwarcie VI sesji Rady.

2.Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2019 rok.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2031.

6.  Informacja o działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni, Domu Dziecka w Bochni, Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni, Dziennego Domu „Senior - Wigor” za 2018 rok.

7. Informacja o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni za 2018 rok.

8.Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni o realizacji w 2018 roku „Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy”.

9. Sprawozdanie z realizacji w 2018 roku programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji z budżetu Powiatu Bocheńskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Powiatu Bocheńskiego i wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni.

13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie woli ufundowania przez Powiat Bocheński sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni.

15. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie Dyrektora - SPZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej w przedmiocie realizowanej procedury obsługi pacjentów na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym „SOR”.

16.Podjęcie uchwały w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora SPZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/139/2007 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 grudnia 2007 roku o wysokości i zasadach wypłaty diet dla radnych Rady Powiatu w Bochni.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa małopolskiego na realizację zadania ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 965 z drogą powiatową nr 2006K w Proszówkach – opracowanie wielowariantowej koncepcji".

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa małopolskiego na realizację zadania ,,Opracowanie wielowariantowej koncepcji przełożenia drogi wojewódzkiej DW 965 w powiązaniu z węzłem autostradowym A4 Bochnia wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”.

20.Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał rady powiatu i działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

21.Oświadczenia i komunikaty.

22. Zamknięcie obrad VI sesji Rady.

 

kh