Nawigacja

Uwaga! Woda w Chrostowej zdatna do picia po przegotowaniu!!!

01.02.2019
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 29 stycznia 2019r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru Clostridium perfringens w liczbie 2 jtk/100 ml wody (punkt poboru: Stacja Uzdatniania Wody Chrostowa) oraz w liczbie 1 jtk/100 ml wody (punkt poboru: Urząd Gminy w Łapanowie) – wartość dopuszczalna 0 jtk/ 100 ml wody.

Nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli, Bakterii grupy coli i Enterokoków.

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami mikrobiologicznymi w zakresie bakterii Clostridium perfringens, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa.

Clostridium perfringens jest parametrem wskaźnikowym, w wodzie uzdatnionej jego obecność sugeruje nieprawidłowy proces uzdatniania wody lub wtórne zanieczyszczenie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami woda do spożycia nie może zawierać tego typu bakterii. Wykorzystywanie takiej wody do picia bez przegotowania może stanowić zagrożenie dla zdrowia osób z niej korzystających. Woda z wodociągu użyta do spożycia winna być uprzednio przegotowania. Woda nadaje się do celów gospodarczych, lecz nie należy dopuścić jej do spożycia w formie surowej.

W związku z powyższym:

Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do spożywania posiłków, używana w procesie produkcyjnym żywności, mycia owoców, warzyw i naczyń kuchennych, wykorzystywana do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran bez przegotowania.

Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych to jest spłukiwania toalet i czynności porządkowych.

Gminny Zakład Komunalny w Kobylcu jako zarządca obiektu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa zaopatruje w wodę gminę Łapanów, Strefę Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie w gminie Bochnia oraz miejscowość Zagórzany w gminie Gdów.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie jakości wody.

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Bochni

mgr inż. Halina Bielec

Więcej informacji pod nr tel.:
Kierownik GZK 693064903
1. Wójt Gminy – tel. 601 193700
2. Sekretarz Gminy – tel. 669 190701
3. Kierownik Referatu RTiPG – tel. 693 064945
4. Inspektor ds. zarządzania kryzysowego – tel. 693 064555