Nawigacja

Nowa dotacja dla 3 branż w ramach Tarczy Antykryzysowej

20.01.2022
Powiatowy Urząd Pracy w Bochni informuje, że od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 15 kwietnia 2022 r. prowadzi nabór wniosków o udzielenie nowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy.

Dotację mogą otrzymać mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, którzy:

  • na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili - jako rodzaj przeważającej działalności - działalność gospodarczą oznaczoną kodami PKD 2007: 56.30.Z, 93.29.A, 93.29.Z

Ocena spełnienia warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 będzie dokonywana na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r.

 

  • których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu grudniu 2021 był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r. lub w listopadzie 2021r.
  • którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r. oraz dzień złożenia wniosku o udzielenie ww. dotacji.

Wniosek o udzielenie dotacji mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca mogą złożyć wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.

Szczegółowe informacje:

TUTAJ

Komplet dokumentów składanych do urzędu powinien zawierać:

  • wniosek o udzielenie dotacji
  • umowę o wypłatę dotacji
  • formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
  • kopię pełnomocnictwa(tylko w przypadku udzielenia pełnomocnictwa osobie lub osobom do dokonywania w imieniu Wnioskodawcy czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie, w tym m. in. do składania wniosku o udzielenie dotacji i podpisania umowy na platformie praca.gov.pl.)

 

Ponadto kserokopię ww. pełnomocnictwa potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy należy dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni w wersji papierowej.

[sk]