Nawigacja

L Sesja Rady Powiatu w Bochni

28.03.2024
Grafika
fot. KH
Grafika
Przewodnicząca Rady Powiatu w Bochni informuje o L sesji Rady Powiatu w Bochni w dniu 28. marca 2024 roku (tj. czwartek) o godz.10:00, która odbędzie się w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 - I piętro.
PORZĄDEK OBRAD L SESJI RADY POWIATU W BOCHNI W DNIU 28 MARCA 2024 ROKU

I część

1. Otwarcie L sesji Rady Powiatu.
2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2024 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bocheńskiego na lata 2024-2035.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową w Powiecie Bocheńskim na lata 2024-2029.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni, przyjętego uchwałą nr XIII/133/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 listopada 2011r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w Powiecie Bocheńskim w 2024 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Bursy Szkolnej im. Polski Niepodległej w Bochni poprzez likwidację dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych przy ul. Kazimierza Wielkiego 67, 32-700 Bochnia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z Prokuraturą Okręgową w Tarnowie na najem część zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem 7581 położonej w Bochni przy ul. Windakiewicza 9/2, stanowiącej własność Powiatu Bocheńskiego na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.
12. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
13. Oświadczenia i komunikaty.

II część

14. Działalność Rady i Zarządu Powiatu w okresie VI kadencji 2018-2024.
a) podsumowanie działalności Rady Powiatu przez Przewodniczącego Rady Powiatu,
b) sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu,
c) wręczenie okolicznościowych adresów.
15. Zamknięcie obrad L sesji Rady Powiatu.

 
kh