Nawigacja

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bochni do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

10.01.2019
W związku z intensywnymi opadami śniegu przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia intensywnych opadów atmosferycznych. Ponadto właściciel i zarządca obiektu budowlanego powinien utrzymywać i użytkować obiekt budowlany w należytym stanie technicznym i estetycznym oraz nie dopuszczać do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowej i sprawności technicznej.

Zwracam również uwagę, że do obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, w tym budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m², należy usuwanie nadmiaru śniegu z dachu, a także usuwanie z elementów elewacji sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy obiekcie.

Należy również pamiętać o zasadach bezpiecznego użytkowania instalacji i urządzeń grzewczych. Uniemożliwianie czy też ograniczanie odpływu produktów spalania, związane z niedrożnością i niewłaściwym ciągiem w kanałach odprowadzających, przy jednoczesnym braku dopływu odpowiedniej ilości powietrza do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia grzewcze jest najczęstszą przyczyną zatrucia tlenkiem węgla.

Dlatego należy okresowo usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych oraz nie zasłaniać otworów nawiewnych i wywiewnych.

Instalacje gazowe oraz przewody kominowe powinny być poddane kontroli, co najmniej raz w roku.

Jednocześnie informuję, że kto nie spełnia, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bochni

Renata Kaczmarczyk