Nawigacja

III SESJA RADY POWIATU W BOCHNI

27.12.2018
W dniu 28. grudnia 2018 roku (tj. piątek) o godz. 10:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 - I piętro odbędzie się III SESJA RADY POWIATU W BOCHNI, której tematami będzie:

 

1.Otwarcie III sesji Rady.
2.Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2018 rok.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2030.
6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu bocheńskiego, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018.
7.Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na rok 2019.
8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bocheńskiego na lata 2019-2031.
9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Bochni na 2019 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bochni na 2019 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Bochni na 2019 rok.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Bochni na 2019 rok.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Bochni na 2019 rok.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Współpracy Międzynarodowej, Kultury i Promocji Rady Powiatu w Bochni na 2019 rok.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kierunków działania Zarządu Powiatu w Bochni na 2019 rok.
16.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Bocheński prowadzenia niektórych zadań publicznych Gminie Miasta Bochnia.
17.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru reprezentanta Powiatu Bocheńskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby".
18.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu Bocheńskiego w Małopolskiej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Krakowie.
19.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Powiatu Bocheńskiego w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski.
20.Podjęcie uchwały uchwalenia Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
21.Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr XXXIII/325/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2018 roku.
22.Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał rady powiatu i działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
23.Oświadczenia i komunikaty.
24.Zamknięcie obrad III sesji Rady.

kh