kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Zarząd Powiat w Bochni ogłosił konkurs na zadania z zakresy kultury, sportu i turystyki.

Zarząd Powiat w Bochni ogłosił konkurs na zadania z zakresy kultury, sportu i turystyki.

Dodano: 11.01.2013 13:00
Zarząd Powiatu w Bochni ogłosił konkurs na zadania z zakresu kultury, turystyki i sportu. W ramach konkursu dofinansowane będą działania mające na celu:

1. w zakresie kultury a) organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych w szczególności koncertów, festiwali, przeglądów, występów artystycznych, konkursów, wystaw, dyskusji i prelekcji z uwzględnieniem działań na rzecz aktywizacji młodzieży,
b) wspieranie edukacji kulturalnej, w tym twórczości muzycznej,c) organizowanie wystaw, imprez czytelniczych, lekcji bibliotecznych i spotkań autorskich, d) wspieranie imprez o charakterze powiatowym mających istotne znaczenie dla kultury Powiatu Bocheńskiego,
e) wydawanie publikacji w postaci drukowanej służących upowszechnianiu tradycji, historii i kultury Powiatu Bocheńskiego
f) upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej regionu bocheńskiego w kraju i zagranicą, g)  edukacja muzyczna dzieci i młodzieży mająca na celu wspieranie rozwoju i popularyzację tradycji orkiestr dętych w Powiecie Bocheńskim.
2. w zakresie turystyki a) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Bocheńskiego, b) prowadzenie działalności agroturystycznej, c) utrzymanie i tworzenie infrastruktury szlaków turystycznych znajdujących się na terenie Powiatu,
d) wydawanie publikacji regionalnych promujących produkty turystyczne lub walory turystyczno-przyrodnicze Powiatu, a także agroturystykę.
3. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
a) organizowanie i współorganizowanie powiatowych imprez sportowych dla młodzieży i dzieci uczęszczających do szkół na terenie powiatu, a także przygotowanie dzieci i młodzieży do imprez sportowych promujących powiat na szczeblu wojewódzkim, krajowym, międzynarodowym,
b) wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze powiatowym, ogólnopolskim lub międzynarodowym,
c) wspieranie sportu osób niepełnosprawnych.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań wynosi odpowiednio:

1) na zadania z zakresu kultury 35 000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych) 2) na zadania z zakresu turystyki 8 000,00 zł (osiem tysięcy złotych) 3) na zdania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty w/w zakresie zadań są: a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, d) spółdzielnie socjalne,
e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o których mowa w art.3 ust.3 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),

Oferty można składać w terminie od 10 stycznia 2013 roku do 4 lutego 2013 roku w Starostwie Powiatowym w Bochni, ul. K. Wielkiego 31, 32-700 Bochnia (liczy się data wpływu).

Formularz oferty jest dostępny w Starostwie Powiatowym w Bochni, pok. 312 (III piętro od ulicy Różanej),na stronie internetowej Powiatu Bocheńskiego, pod adresem www.powiat.bochnia.pl w dziale „Dla Mieszkańców” pod hasłem NGO. Do składanej oferty należy dołączyć: a) statut podmiotu, b) aktualny odpis z właściwego organu rejestracyjnego, c) upoważnienia dla osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeśli upoważnienie dla danej osoby nie wynika z dokumentu stanowiącego podstawę działalności podmiotu, d) sprawozdanie finansowe z działalności podmiotu za poprzedni rok, e) sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za poprzedni rok.

 

Formularz oferty jest dostępny w Starostwie Powiatowym w Bochni, pok. 312 (III piętro od ulicy Różanej),na stronie internetowej Powiatu Bocheńskiego,skrót znajduje się tutaj.

 

kkh