kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XLVII sesja Rady Powiatu w Bochni

XLVII sesja Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 16.09.2010 13:00 XLVII sesja Rady Powiatu w Bochni
W dniu 17. września br. roku (tj. piątek) o godz.10.00 odbędzie się XLVII Sesja Rady Powiatu w Bochni.  Sesja odbędzie się w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 - I piętro.

PORZĄDEK OBRAD XLVII SESJI RADY POWIATU

1. Otwarcie XLVII sesji Rady.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.

4. Zmiana uchwały budżetowej Powiatu Bocheńskiego na rok 2010 – podjęcie uchwały.

5. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bocheńskiego w I półroczu roku 2010.

6. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w I półroczu 2010 r.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu roku 2010.

8. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni o realizacji w roku 2009 „Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gmin Powiatu Bocheńskiego poszkodowanych skutkami powodzi.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Bochni stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIII/285/2006 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 czerwca 2006 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIII/286/2006 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 czerwca 2006 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24. kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej użyczenia części budynku położonego na działce 251/6 w miejscowości Łapanów, stanowiącego własność Powiatu Bocheńskiego, będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Łapanowie, stanowiącej własność Powiatu Bocheńskiego na rzecz Gminy Łapanów.

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bochni.

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/204/2005 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 maja 2005 roku w sprawie organizacji i szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia tj. Środowiskowym Domu Samopomocy w Bochni.

18. Sprawozdanie z postępowania wyjaśniającego w sprawie rozpatrzenia skargi w przedmiocie działania Starosty Bocheńskiego.

19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi w przedmiocie działania Starosty Bocheńskiego.

20. Interpelacje i zapytania radnych.

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

22. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

23. Wnioski i oświadczenia Radnych.

24. Zamknięcie obrad XLVII sesji Rady.