kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XLV sesja Rady Powiatu w Bochni

XLV sesja Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 16.06.2010 08:00 XLV sesja Rady Powiatu w Bochni
W dniu 17. czerwca 2010 roku (tj. czwartek) o godz.10.00,w świetlicy Domu Strażaka w Trzcianie odbędzie się XLV sesja Rady Powiatu w Bochni.

1.      Otwarcie XLV sesji Rady.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
4.      Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na  realizację projektu   województwa małopolskiego pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 9.2  Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w latach 2010-2014.
5.      Zmiana uchwały budżetowej Powiatu Bocheńskiego na rok 2010 – podjęcie uchwały.
6.      Informacja Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki o stanie przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego 2010/11.
7.      Informacja o realizacji w roku 2009 programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
8.      Informacja o działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bochni.
9.      Informacja o realizacji zadań z zakresu kultury, ochrony zabytków, turystyki i sportu.
10.  Informacja o działaniach Zarządu na rzecz pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych na realizację zadań Powiatu.
11.  Informacja o działaniach na rzecz promocji Powiatu podejmowanych w roku 2009.
12.  Informacja o udziale Powiatu w Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Związku Powiatów Polskich oraz o współpracy partnerskiej

13.  Informacja o realizacji w roku 2009 zadań ujętych w uchwalonych przez Radę Powiatu strategiach.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 21 kwietnia 2010 r. syg. III SA/Kr 1155/09 o stwierdzeniu, że uchwała Rady Powiatu w Bochni z dnia 7 marca 2007 r. nr VI/45/2007 w przedmiocie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu w Bochni jest niezgodna z prawem.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu w Bochni.
16.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Z.P.U.H.KRAWTON kolejnej umowy na dzierżawę niezabudowanej części działki nr 256/21 o pow. 0,25 ha wraz z drogą dojazdową, położonej      w miejscowości Siedlec, stanowiącej własność Powiatu Bocheńskiego.
17.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 47/7 położonej w miejscowości Chrostowa gm. Łapanów
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Powiatu Bocheńskiego.
18.  Podjęcie uchwały w sprawie: nadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" imienia bł. Marty Wieckiej oraz zmiany jego nazwy.
19.  Podjęcie uchwały w sprawie Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bocheńskim na lata  2010-2012.
20.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i zasad odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych działających w ramach Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bochni.
21.  Sprawozdanie z postępowania wyjaśniającego w sprawie rozpatrzenia skargi w przedmiocie wykonywania działań zarządcy drogi powiatowej.
22.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi w przedmiocie wykonywania działań zarządcy drogi powiatowej.
23.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w rocznym planie kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bochni na 2010 rok.
24.  Informacja Starosty Bocheńskiego działaniach  podjętych w trakcie prowadzenia akcji  przeciwpowodziowych a w szczególności zabezpieczenia życia, zdrowia i mienia mieszkańców na terenie Powiatu Bocheńskiego.
25.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/214/2001 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17
września 2001 roku w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu Bocheńskiego do Małopolskiej Organizacji Turystycznej z siedzibą
w Krakowie, zmienionej uchwałą Nr VII/54/07 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 marca 2007 roku.
26.  Interpelacje i zapytania radnych.
27.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
28.  Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

29.  Wnioski i oświadczenia Radnych.
30.  Zamknięcie obrad XLV sesji Rady.