kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XL Sesja Rady Powiatu

XL Sesja Rady Powiatu

Dodano: 12.09.2014 11:00 XL Sesja Rady Powiatu
12 września br o godzinie 15.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni odbędzie się XL sesja Rady Powiatu. PORZĄDEK OBRAD XL SESJI RADY POWIATU:

1. Otwarcie XL sesji Rady.

2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2014

rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2026.

6. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni o realizacji w 2013 roku „Powiatowego

programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy”.

7. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w I półroczu 2014 r.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2014 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych

i specjalnych w Powiecie Bocheńskim.

10. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek

niepublicznych w powiecie bocheńskim oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli

wykorzystania udzielonej dotacji.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi

Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej na dofinansowanie

zakupu ambulansu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Bocheński prowadzenia niektórych

zadań publicznych Gminie Miasta Bochnia.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Bochni Nr XXXVIII/404/2014

z dnia 25.04.2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Trzciana realizacji zadania publicznego

należącego do właściwości Powiatu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/403/2014 Rady Powiatu w Bochni

z dnia 25.04.2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Trzciana realizacji zadania publicznego

należącego do właściwości Powiatu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

16. Interpelacje i zapytania radnych.

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

18. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

19. Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.

20. Zamknięcie obrad XL sesji Rady.

 

sk