kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XIV Sesja Rady Powiatu w Bochni

XIV Sesja Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 22.02.2016 08:00 XIV Sesja Rady Powiatu w Bochni
25. lutego 2016 roku w czwartek o godz. 12.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni odbędzie się: XIV Sesja Rady Powiatu w Bochni.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XIV sesji Rady.

2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

4. Ocena bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie powiatu bocheńskiego – informacje:

- Komendy Powiatowej Policji w Bochni,

- Prokuratury Rejonowej w Bochni,

- Sądu Rejonowego w Bochni,

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni (stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego),

- Straży Granicznej.

5. Informacja o:

- stanie dróg powiatowych i inwestycjach zrealizowanych na nich w 2015 roku,

- zamierzeniach Zarządu w zakresie inwestycji na drogach powiatowych w 2016 roku,

- pracy Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni (w 2015 roku).

6. Informacja dotycząca kompleksowej ochrony przeciwpowodziowej .

7. Informacja o strategicznych inwestycjach powiatowych planowanych do realizacji przez Powiat do końca kadencji, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji, dla których przewiduje się pozyskanie środków zewnętrznych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru: rozwiązania Zespołu Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy oraz rozwiązania Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie, utworzenia zespołu szkół Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie, a także zamiaru likwidacji: Szkoły Policealnej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie i Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/181/2005 Rady Powiatu w Bochni z dnia 10 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia kryteriów i trybu przyznawania nagrody Starosty dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/358/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady przyznawania i wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród i innych świadczeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo - wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bocheński.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2021” wraz z Programem oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2016-2021.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne numer 256/20, 256/44 położonej w Siedlcu, stanowiących własność Powiatu Bocheńskiego w trybie bezprzetargowym na rzecz PULSAR Krzysztof Bogusz Sp.j.

14. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

15. Interpelacje i zapytania radnych.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

17. Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.

18. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady

 

sk