kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Starostwo ogłosiło konkurs na dotacje

Starostwo ogłosiło konkurs na dotacje

Dodano: 21.01.2015 13:26
Starostwo Powiatowe w Bochni ogłasza konkurs na zadania z zakresu turystyki, kultury i sportu. Do 11 lutego stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne mogą składać wnioski o dotacje.

 

 

Na terenie powiatu bocheńskiego podejmowanych jest wiele bardzo ciekawych i społecznie ważnych przedsięwzięć, których organizatorzy mogą ubiegać się o wsparcie w ramach tego konkursu. W  tym roku na dotacje przeznaczone zostało ponad siedemdziesiąt tysięcy złotych - mówi Ludwik Węgrzyn starosta bocheński.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury wynosi 40 tysięcy złotych. Zadania powinny dotyczyć organizacji przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, festiwali, przeglądów, konkursów, wystaw, dyskusji oraz prelekcji, jak wydarzeń kulturalnych lub edukacyjnych. Do konkursu mogą przystąpić również organizacje, które zajmują się wspieraniem imprez o charakterze powiatowym, wydają publikacje służące upowszechnianiu tradycji, historii i kultury Powiatu Bocheńskiego . O wsparcie mogą się starać również stowarzyszenia zajmujące się edukacją muzyczną dzieci i młodzieży, mającą na celu wspieranie rozwoju i popularyzację tradycji orkiestr dętych w Powiecie Bocheńskim. Łączna suma sześciu tysięcy złotych zostanie rozdysponowana w konkursie na zadania z zakresu turystyki. O dotacje mogą starać się jednostki, które zajmują się krajoznawstwem, prowadzeniem działalności agroturystycznej, utrzymaniem i tworzeniem infrastruktury szlaków turystycznych znajdujących się na terenie Powiatu, a także wydawaniem publikacji regionalnych promujących produkty turystyczne lub walory turystyczno przyrodnicze Powiatu, a także agroturystykę. Na zadania z zakresu sportu przeznaczone zostało dwadzieścia pięć tysięcy złotych. O wsparcie mogą starać się organizacje zajmujące się koordynacją przedsięwzięć sportowych dla dzieci i młodzieży Powiatu Bocheńskiego, a także imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze powiatowy, ogólnopolskim czy międzynarodowym. Dofinansowanie mogą uzyskać także inicjatywy wspierające  sport osób niepełnosprawnych.Formularz oferty jest dostępny w Starostwie Powiatowym w Bochni, pok. 215 (II piętro od ulicy Różanej),na stronie internetowej Powiatu Bocheńskiego, pod adresem www.powiat.bochnia.pl w dziale „Dla Mieszkańców” pod hasłem NGO.

Do składanej oferty należy dołączyć:

a) statut podmiotu,
b) aktualny odpis z właściwego organu rejestracyjnego,
c) upoważnienia dla osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeśli upoważnienie dla danej osoby nie wynika z dokumentu stanowiącego podstawę działalności podmiotu,
d) sprawozdanie finansowe z działalności podmiotu za poprzedni rok,
e) sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za poprzedni rok.


Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie obowiązującym w ogłoszeniu konkursowym.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 6 marca 2015 roku.

Termin realizacji zadań o których mowa w ogłoszeniu ustalony jest na okres: od dnia  9 marca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Informację dodatkową można uzyskać w Wydziale Bezpieczeństwa, Oświaty i Spraw Społecznych, pod nr tel.14 615 38 65 lub 14 615 37 71.


kh