kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Pzretarg PPSAG

Pzretarg PPSAG

Dodano: 12.02.2016 12:00 Pzretarg PPSAG
Zarząd Powiatu w Bochni ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Partyzantów w Bochni, gmina Miasto Bochnia, na okres 10 lat z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Działki stanowią przedmiot własności lub wieczystego użytkowania Powiatu Bocheńskiego.

W księdze wieczystej nr TR1O/00092510/1  w dziale II jako właściciel figuruje Powiat Bocheński.W księdze wieczystej nr TR1O/00094635/7 w dziale II jako właściciel figuruje Skarb Państwa,   a użytkowanie wieczyste wpisane jest na rzecz Powiatu Bocheńskiego.Dla powyższego terenu Gmina Miasta Bochnia nie posiada prawnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie przeznaczenia przedmiotowego terenu winno nastąpić w trybie postępowania administracyjnego przewidzianego dla wydania decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie z zapisami zawartymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Bochnia” dla wymienionych działek wyznaczono nowe tereny przemysłowo-usługowe, gdzie jako podstawowe przeznaczenie dopuszcza się obiekty i urządzenia związane z produkcją, składowaniem i magazynowaniem surowców i materiałów, ich przerobem oraz usługami związanymi z ich sprzedażą, naprawą lub przechowywaniem,  w tym z zakresu handlu    z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz obsługi komunikacji z wykluczeniem ogólnodostępnej stacji paliw. Ponadto jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zabudowy przemysłowo-usługowej, w granicach działki ustalono możliwość lokalizacji: sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, dróg i dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, ścieżek rowerowych, przejść i ciągów pieszych, obiektów gospodarczych, socjalnych i garaży, obiektów małej architektury typu ławka, siedzisko itp.  w zieleni urządzonej.Pisemne oferty w zaklejonych kopertach należy składać do dnia 14.03.2016 r. do godziny 15:00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 – pokój nr 1 – Dziennik Podawczy - z dopiskiem na kopercie „Przetarg na dzierżawę PSSAG – nieruchomość nr ...”.

Wszelkie potrzebne do złożenia oferty szczegóły znajdują się w załącznikach.

kkh