kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » PUP - programy dla bezrobotnych

PUP - programy dla bezrobotnych

Dodano: 19.05.2009 08:00

Powiatowy Urząd Pracy informuje o nowych programach dla bezrobotnych realizowanych w maju.

Program  skierowany do osób niepełnosprawnych „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów” jest to grupa  osób która  ze względu na swoje dysfunkcje wymaga szczególnego wsparcia. Ma on na celu umożliwienie młodym osobom niepełnosprawnym wejście w życie zawodowe.     Beneficjentami programu są osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w wieku do 25 roku życia lub bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, którzy nie ukończyły 27 roku życia.
Uczestnicy programu zostaną skierowani na staż w ramach którego nabędą praktyczne umiejętności do wykonania pracy .
Formy pomocy w ramach programu są skierowane zarówno do beneficjentów  jak i pracodawców .
Świadczenia dla beneficjentów:
- stypendium z tytułu odbywania stażu,
- ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe,
- zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu i powrotu,
- świadczenie na rehabilitację zawodową  w wysokości 40 % najniższego wynagrodzenia dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 30% dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności
Świadczenia dla pracodawców:
-    premia dla pracodawcy  z tytułu odbywania stażu przez absolwenta, (z wyłączeniem pracodawców prowadzących zakłady aktywności zawodowej), w wysokości 20 % najniższego wynagrodzenia jeśli stażysta jest osobą z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 10% jeśli stażysta jest osobą z lekkim stopniem niepełnosprawności.
W przypadku rezygnacji stażysty z okresu odbywania stażu w trakcie jego trwania, pracodawcy przysługuje premia za faktyczny okres stażu odbywanego przez stażystę.
Ponadto na wniosek osoby bezrobotnej lub jej pełnomocnika ustawowego stażyście przysługuje wsparcie doradcy zawodowego w celu uzyskania samodzielności w środowisku pracy. 

2.Program „I TY MOŻESZ BYĆ AKTYWNY” - program wspierania ponownego zatrudnienia pracowników zwolnionych oraz będących w okresie wypowiedzenia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
Skierowany jest on do:
- osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących  zakładu pracy,
- osób poszukujących pracy  będących w okresie wypowiedzenia z przyczyn dotyczących  zakładu pracy.
Formy pomocy w ramach programu:
-  udzielenie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na uruchomienie działalności gospodarczej,
-  refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej,
-  szkolenie dla osoby bezrobotnej z zakresu  „Małej przedsiębiorczości”,
-  szkolenia dla  osób bezrobotnych i  poszukujących pracy będących w okresie wypowiedzenia z przyczyn zakładu pracy.
W ramach programu planuje się objąć co najmniej 50 osób z terenów powiatu bocheńskiego.
Bliższe informacje o programach  zainteresowane osoby mogą uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni.