kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Powiaty Urząd Pracy przyjmuje wnioski o staż

Powiaty Urząd Pracy przyjmuje wnioski o staż

Dodano: 20.05.2015 08:00 Powiaty Urząd Pracy przyjmuje wnioski o staż
Już od dzisiaj można składać wnioski o staż. Do programu skierowane będą osoby w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w tutejszym Urzędzie Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni informuje pracodawców o naborze wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa I, Osoby młode na Rynku Pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim”, w trybie ciągłym. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Na zorganizowane miejsca odbywania stażu kierowane będą osoby młode w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni jako bezrobotne z ustalonym profilem pomocy II , które nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu ( tzw. młodzież NEET) oraz którym zaplanowano w Indywidualnym Planie Działania staż, w tym w pierwszej kolejności długotrwale bezrobotne i niepełnosprawne.

Zgodnie z definicją przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 18-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki :

- nie pracuje,
- nie kształci się ( tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
- nie szkoli ( tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskane, uzupełnienie, lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Osobę długotrwale bezrobotną należy definiować na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej, zgodnie z tą definicją bezrobotnym jest osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy  aktywnie poszukująca zatrudnienia. W związku z powyższym za osobę długotrwale bezrobotną uznaje się :

- osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy w przypadku osób w wieku poniżej 25 lat,
- osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej.

Do okresu bezrobocia można zaliczyć również okres pozostawania bez pracy przed rejestracją w urzędzie pracy.Okres odbywania stażu będzie ustalany indywidualnie przez Urząd przy współpracy z organizatorem stażu, zgodnie z budżetem projektu i będzie zawierać się w przedziale 3-6 miesięcy.W ramach niniejszego projektu w 2015 roku planuje się zorganizowanie jeszcze co najmniej 145 miejsc odbywania stażu w tym co najmniej 78 dla długotrwale bezrobotnych i 7 dla niepełnosprawnych.

Wnioski można składać od dnia 20.05.2015 r. na dzienniku podawczym w siedzibie Urzędu pokój nr 13 (I piętro) w trybie naboru ciągłego. Złożone wnioski powinny być kompletne i prawidłowo sporządzone.

inf.pras/kkh