kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Osoby niepełnosprawne - sprawne w pracy

Osoby niepełnosprawne - sprawne w pracy

Dodano: 28.05.2018 08:00 Osoby niepełnosprawne - sprawne w pracy
Choroba nie musi oznaczać izolacji społecznej i braku aktywności zawodowej. Osoby niepełnosprawne nie tylko mogą, ale powinny pracować, dając sobie tym samym szansę na uczestnictwo w życiu społecznym i poprawę jakości życia, zbudowanie poczucia własnej wartości oraz integrację ze społeczeństwem, a także możliwość nawiązywania kontaktów i przysłowiowego „wyjścia z domu”.

 

Podjęcie zatrudnienia nie oznacza tylko i wyłącznie pracy w zakładach pracy chronionej czy zakładach aktywności zawodowej, ale również pracę na otwartym rynku, wśród osób zdrowych. Dobra sytuacja powoduje, że nie ma w zasadzie branży, która nie poszukiwałaby pracowników, także pracowników niepełnosprawnych. Warto wykorzystać tą dobrą koniunkturę, ponieważ rynek pracy dostępny jest dla wszystkich, a to oznacza, że stan zdrowia czy rodzaj niepełnosprawności, nie stanowią bariery w poszukiwaniu pracy.

Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, zarejestrowanym jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające

w zatrudnieniu polegają m.in. na przygotowaniu ich do pracy zawodowej poprzez usługi doradcze, pośrednictwo pracy, opracowywanie z udziałem niepełnosprawnych indywidualnych planów działania, a także pobudzanie aktywności do samozatrudnienia, organizowanie
i finansowanie szkoleń, staży zawodowych, interwencyjnych miejsc pracy, robót publicznych oraz na doposażeniu stanowisk pracy.

W 2017 roku 209 osób bezrobotnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz
14 poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu wyłączono z ewidencji, w tym
107 bezrobotnych w związku z podjęciem pracy.

Odpowiednio przez pierwsze cztery miesiące 2018 roku z ewidencji wyłączono 66 niepełnosprawnych bezrobotnych, w tym 38 z tytułu podjęcia pracy.

W celu zwiększenia szans na integrację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych Powiatowy Urząd Pracy w Bochni w 2017 roku realizował szereg działań w ramach, których:

·                3 osoby bezrobotne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zostały objęte wsparciem w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Oś priorytetowa I, Osoby młode na Rynku Pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielone
z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, projekt ”Aktywizacja osób młodych

pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (III), w tym 1 osoba w ramach stażu,
1 w ramach przyznanego bonu stażowego, 1 osoba podjęła pracę w ramach prac interwencyjnych;

·                12 osób bezrobotnych niepełnosprawnych objęto wsparciem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – programy powiatowych urzędów pracy projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (III)”, w tym 1 osoba podniosła swoje kwalifikacje w ramach szkoleń, 3 podjęły pracę w ramach refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy, a 3 kolejne w ramach prac interwencyjnych, 2 osoby otrzymały środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej, 3 bezrobotnych skierowano do miejsc odbywania stażu. Warto nadmienić, iż osoby niepełnosprawne stanowią jedną z grup priorytetowych przewidzianych do aktywizacji w ramach w/w programu.

·                2 osoby niepełnosprawne objęto wsparciem w ramach realizowanych programów regionalnych pn. „Firma +1” oraz „Konserwator” kierując je do pracy odpowiednio
w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych;

·                w ramach środków Funduszu Pracy 17 osób bezrobotnych niepełnosprawnych uzyskało wparcie w tym: 2 osoby skierowano do miejsc odbywania stażu, 2 rozpoczęły prace społecznie – użyteczne, 10 uzyskało zatrudnienie na subsydiowanych miejscach pracy (roboty publiczne – 7 osób, prac interwencyjne – 1 osoba, zatrudnienie w ramach doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy – 1 osoba, dofinasowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 1 osoba), 1 osoba otrzymała jednorazowo środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej, jedna podniosła swoje kwalifikacje w ramach organizowanych szkoleń, a kolejna rozpoczęła realizację kontraktu socjalnego.

 

 

Ponadto 38 osób objęto doradztwem zawodowym, a 187 osobom przygotowano Indywidualny Plan Działania (w celu doprowadzenia do podjęcia odpowiedniej pracy lub samozatrudnienia). Jednocześnie w okresie sprawozdawczym 49 osób zakończyło realizacje IPD, a 86 przerwało jego realizację z powodu podjęcia pracy.

Podsumowując w 2017 roku w ramach dostępnych form wsparcia aktywizacją objęto 34 osoby bezrobotne niepełnosprawne. Dla porównania do końca kwietnia 2018 roku było 10 takich osób.

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni podejmuje również współpracę z innymi podmiotami realizującymi działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym m.in.:

·                z PCPR w Bochni w ramach podpisanego w dniu 24.03.2018 r. porozumienia, w zakresie współpracy przy podejmowaniu działań wzmacniających aktywność osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP, które są jednocześnie klientami PCPR. Działaniami realizowanymi w ramach porozumienia objęci zostali uczestnicy projektu pn. „Szansa na rozwój – aktywna integracja w Powiecie Bocheńskim współfinansowanym ze środków EFS w ramach Priorytetu IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Są to osoby niepełnosprawne lub osoby doświadczające kryzysów psychicznych,

·                z podmiotami przesyłającymi do Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni informacje zawierające ofertę działań skierowanych do osób niepełnosprawnych. Ww. informacje zamieszczane są na stronie internetowej oraz na tablicach informacyjnych tut. Urzędu. Przykładowe projekty promowane przez tutejszy Urząd to m.in.: „Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno–zawodowej” realizowane przez WUP w Krakowie, „Gotowi do zmian II realizowany przez Fundację Aktywizacja Oddział
w Rzeszowie, „Nie pozwól się wykluczyć!” – realizowany przez Navigator Internationnal Sp. z o.o., „Niepełnosprawni na etacie” w ramach pilotażowego programu „Absolwent” – Krakowski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, „Walczymy z wykluczeniem – Navigator International, „Aktywne włączanie” – Firma Vivid Consulting Sp. z o.o., „Wisenny Innowator Społeczny” – Stowarzyszenie Wiosna, „Nie wykluczeni” – Vision Consulting Sp. z o.o., „Razem wykluczmy wykluczenie”– Firma NS Konsulting Sp. z o.o.

Dodatkowo w marcu 2018 roku w trakcie Giełdy Informacji Zawodowej w I LO Bochnia, doradca zawodowy reprezentujący PUP Bochnia udzielał informacji zawodowej uczniom Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego. Uczniowie zainteresowani byli m.in. usługami PUP Bochnia, lokalnym rynkiem pracy, metodami
i technikami poszukiwania pracy, warunkami świadczenia pracy.

Według stanu na dzień 24.05.2018 r. w ewidencji PUP pozostaje 105 osób bezrobotnych
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz 12 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu. Osoby te stanowią jedną z grup do których adresowane jest wsparcie w ramach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM). Aktualnie
w ww. programie prowadzony jest nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz na organizację prac interwencyjnych. W sumie w ramach w/w naborów przewidziano utworzenie 48 miejsc pracy. Dodatkowo w sposób ciągły prowadzi się nabór na szkolenia indywidualne finansowane ze środków Funduszu Pracy, a w najbliższym czasie planuje się również nabór wniosków
o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej w ramach programu PO WER.

Wszystkie osoby niepełnosprawne chcące podjąć pracę oraz pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy.