kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » OGŁOSZENIE-konkurs pomoc prawna

OGŁOSZENIE-konkurs pomoc prawna

Dodano: 13.11.2015 13:16 OGŁOSZENIE-konkurs pomoc prawna
Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118 z późn. zm.) Starosta Bocheński zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia w roku 2016 na terenie powiatu bocheńskiego dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Drwinia i Lipnica Murowana.

Wymagania ogólne dla członków Komisji konkursowych:

Członkami komisji konkursowej mogą być przedstawiciele organizacji, którzy spełniają następujące kryteria:

1)    reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie ofert.
2)    nie są powiązani z organizacjami składającymi ofertę, to jest nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość,
3)    są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.
4)    przed rozpoczęciem prac złożą oświadczenie o nie złożeniu oferty do konkursu przez organizację, którą reprezentują, i że nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.Wypełniony formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji podpisany przez zainteresowaną osobę oraz osoby uprawnione do reprezentowania organizacji zgłaszającej, należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na członka komisji konkursowej”, na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Bochni, ul. Kazimierza Wlk. 31, 32-700 Bochnia lub pocztą elektroniczną na adres: w terminie do 20 listopada 2015 roku – decyduje data wpłynięcia zgłoszenia.Zarząd Powiatu w Bochni spośród przesłanych zgłoszeń wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowej.Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny.Do zadań komisji konkursowej należy m.in.:

1)    ocena i opiniowanie ofert według kryteriów określonych w ogłoszeniu o konkursie,
2)    sporządzenie listy ofert, którym rekomenduje się udzielenie dotacji,
3)    sporządzenie listy ofert, którym nie rekomenduje się udzielenia dotacji.Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia, pod numerem telefonu 14 615-37-14.

kkh