kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Dodano: 16.03.2010 00:00
Zarząd Powiatu w Bochni ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieobciążonej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Bocheńskiego, położonej w miejscowości Siedlec gmina Bochnia, objętej KW Nr TR1O/00068019/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni, obejmującą kompleks działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 225/2, 235/2, 236/3, 237/2, 238/2 o łącznej powierzchni 0,5924 ha, zabudowanej obiektami nieczynnej oczyszczalni ścieków.

Nieruchomość zlokalizowana jest w odległości około 300 m od drogi krajowej Nr 4 z Krakowa do Tarnowa, w odległości około 0,5 km od skrzyżowania drogi Nr 4 z drogą wojewódzką Nr 774 do Niepołomic; odległość od centrum miasta Bochni wynosi około 10 km. Dostęp do nieruchomości – od strony południowej bezpośrednio z drogi wewnętrznej.

Działki tworzą kompleks o regularnym kształcie, zbliżonym do prostokąta. Teren jest ogrodzony, zabudowany zdewastowanym budynkiem nieczynnej oczyszczalni ścieków oraz budowlami i urządzeniami stanowiącymi infrastrukturę towarzyszącą oczyszczalni (osadniki, studnie, kanały, kolektory – kwalifikują się do demontażu z uwagi na stan techniczny, przestarzałą technologię oraz brak sposobu wykorzystania). Teren porośnięty drzewami i krzakami samosiejkami.

Budynek oczyszczalni – usytuowany na działce nr 237/2 – stanowiący obiekt wolnostojący, jednokondygnacyjny, murowany z dachem z płyt żelbetowych pokryty papą, o kubaturze 314 m3, o powierzchni użytkowej 60 m2, wyposażony był w podstawowe instalacje (EE, W, K).

Budynek jest zdewastowany, w stanie nie kwalifikującym się do użytkowania.

Nieruchomość wyposażona jest w elementy infrastruktury technicznej tj.: EE, K, W.

W sąsiedztwie nieruchomości dostęp do sieci gazowej.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bochnia nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem P – to jest w terenie przemysłowym.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i roszczeń osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 900 000,00 zł + podatek VAT 22% (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100).

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ w dniu 18. maja 2010 roku o godzinie 11 - tej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni pokój 301 (III piętro od strony ul. Różanej).

Kwota postąpienia: minimum 1 % ceny wywoławczej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Wadium może być wnoszone w pieniądzu przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Bochni prowadzony w Krakowskim Banku Spółdzielczym, Oddział Bochnia nr 81 859 10007 0080 0007 7800 0005 z opisem „Wadium na kupno nieruchomości w Siedlcu”, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 13.05.2010 roku, wadium znajdowało się na rachunku bankowym Starostwa.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej kupna – sprzedaży w/w nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, w sposób odpowiadający formie w jakiej zostało wniesione na wskazany przez nich rachunek.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić przed dniem podpisania notarialnej umowy przeniesienia własności przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100% ceny osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium. Za dzień wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Starostwa. Koszty nabycia nieruchomości w całości ponosi nabywca.

Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

  • dowód wpłaty wadium,

  • w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo poświadczone notarialnie,

  • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).

Zarząd Powiatu w Bochni zastrzega sobie również możliwość odwołania przetargu z ważnych przyczyn niezależnych od organizatora przetargu.

Bliższych informacji  można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 31 pokój nr 118 lub telefonicznie pod nr 014 615 37 45 w godzinach od 8 00 do 15 00.