kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Ogłoszenie o naborze na partnera projektu edukacyjnego

Ogłoszenie o naborze na partnera projektu edukacyjnego

Dodano: 15.06.2016 14:00 Ogłoszenie o naborze na partnera projektu edukacyjnego
Starostwo Powiatowe w Bochni ogłasza nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach rozwoju kształcenia zawodowego uczniów.

I. OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 roku poz. 1146 z późn. zm.) Powiat Bocheński ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych. Partnerstwo zawiązuje się w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR.

II. CEL PARTNERSTWA

Wspólne przygotowanie, zarządzanie i realizacja projektu w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR.

III. ZAKRES TEMATYCZNY PARTNERSTWA

Zgodnie z regulaminem konkursu nr RPMP.10.02.02-IP.01-12-029/16 (ogłoszonego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości - Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020) w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, projekt obejmował będzie działania mające na celu utworzenie oraz rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych, poprzez m.in.:

- nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów (w systemie formalnym oraz poza formalnym)

- tworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne

- programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami - w tym przede wszystkim staże zawodowe dla uczniów, praktyki zawodowe, dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół, czy przygotowanie zawodowe uczniów w charakterze młodocianego pracownika organizowane u pracodawców, obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy

- działania z obszaru doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz orientacji zawodowej – elementy doradztwa, m.in. ukierunkowane na aktywne poszukiwanie pracy, możliwość skorzystania z usług doradcy zawodowego

- wzmocnienie współpracy szkół zawodowych z uczelniami

- rozwój kompetencji zawodowych kadr wspieranych placówek

- interwencje przyczyniające się do zwiększonego i pełnego udziału młodzieży ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami w edukacji zawodowej

- dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze służące wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych.

 

Projekt obejmował będzie swoim zakresem dwie szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Bocheńskiego tj.: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie (zgodnie z Uchwałą Nr XVII/150/2016 z dn. 24.05.2016 r. Rady Powiatu w Bochni od 01.09.2016 r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie) oraz Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni.

 

IV. KRYTERIA WYBORU PARTNERA

1. Partnerem w projekcie może być każdy podmiot uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie, z wyłączeniem:

a) osób fizycznych (wyłączenie to nie dotyczy jednak osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

b) podmiotów podlegających wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm)

c) podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 769)

d) podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1212 z późn. zm.).

2. Kandydat na Partnera musi posiadać doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w szczególności:

a) zrealizowane co najmniej cztery projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

b) zrealizowany (w charakterze Lidera lub Partnera) co najmniej jeden projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczący kształcenia zawodowego

c) zrealizowane co najmniej trzy projekty stażowe dla kształcenia zawodowego, w tym jeden jako Lider.

3. Kandydat na Partnera musi wykazać zgodność działania z celem partnerstwa oraz zadeklarować wkład Partnera w realizację celu partnerstwa – zgodnie z zapisami art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

4. Partnerem nie może być podmiot posiadający zaległości w podatkach wobec urzędu skarbowego bądź zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

1. Podstawą przystąpienia do konkursu jest złożenie wypełnionej w języku polskim oferty współpracy w ramach Projektu wraz z dokumentacją określoną w pkt 2.

2. Oferta winna obejmować opis: zgodności działania z celami projektu, koncepcji udziału w projekcie wraz z opisem proponowanego wkładu własnego w realizację projektu, potencjał techniczny, lokalowy i organizacyjny zapewniający efektywną i prawidłową realizację projektu, potencjał kadrowy oraz doświadczenie Oferenta w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Załączniki do oferty - do złożonej oferty podmiot ubiegający się o współpracę w ramach Projektu musi dołączyć oryginały lub uwierzytelnione kopie następujących dokumentów w języku polskim:

a) statut (lub inny dokument potwierdzający zgodność celów statutowych/celów działania podmiotu z założeniami i/lub celami projektu)

b) aktualny wyciąg z właściwego rejestru, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia oferty współpracy

c) pisemne oświadczenie podmiotu o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, oraz innych należności wobec podmiotów publiczno – prawnych i innych podmiotów

d) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie:

- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2013 r. 885 ze zm.)

- art.12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769)

- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz.U. 2014 r. poz. 1417 ze zm.).

e) dokumenty potwierdzające spełnienie przez Kandydata na Partnera kryteriów określonych w punkcie IV.2 ogłoszenia (referencje, zaświadczenia, opis dotychczasowego doświadczenia itp.)

f) oświadczenie Kandydata na Partnera o gotowości wniesienia wkładu własnego zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

g) deklarację gotowości złożenia wszelkiej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu dokumentacji

h) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż wskazane do podejmowania wiążących decyzji w imieniu podmiotu)

i) dokumenty określające sytuację finansową podmiotu ubiegającego się o współpracę za ostatni zamknięty rok, tj. sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku podmiotów sporządzających powyższe dokumenty zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.), lub uproszczone sprawozdanie finansowe – uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku instytucji niezobligowanych do sporządzenia dokumentów, o których mowa powyżej) – oprócz wymienionych dokumentów potwierdzających sytuację finansową podmiot ubiegający się o współpracę może dołączyć posiadane gwarancje finansowe zapewniające bieżącą płynność projektu.

 

VI. OCENA OFERT - ocena ofert będzie dokonywana wg następujących kryteriów:

 

Kryteria formalne:

1. Oferta została złożona we wskazanym terminie.

2. Profil działalności potencjalnego partnera jest zgodny z celami partnerstwa i obszarami interwencji projektu.

3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa potencjalnego partnera pozwala na prawidłowe wykonanie zadań w projekcie.

4. Wraz z ofertą złożono wszystkie wymagane dokumenty.

5. Oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

6. Potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie, o którym mowa w części IV pkt. 1 niniejszego ogłoszenia.

 

Na etapie oceny formalnej podmiot składający ofertę może zostać wezwany do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów, o których mowa wyżej, jednak tylko takich, które nie mają wpływu na ocenę merytoryczną oferty. W przypadku nieuzupełnienia dokumentacji, o której mowa wyżej w wyznaczonym terminie lub niespełnienia któregokolwiek z kryteriów oceny formalnej, oferta zostanie odrzucona bez dalszego rozpatrywania.

Kryteria merytoryczne: (0 - 75 pkt)

1. Zgodność działania z celami projektu – max 10 pkt.

2. Posiadanie niezbędnych zasobów technicznych, lokalowych i organizacyjnych zapewniających efektywną i prawidłową realizację projektu – max 5 pkt.

3. Posiadanie niezbędnego potencjału kadrowego - wykaz osób z udokumentowanym wykształceniem mieszczącym się w zakresie projektu wraz ze wskazaniem czynności, jakie mogą realizować przy wykonaniu projektu) – max 10 pkt.

4. Doświadczenie Oferenta w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego – w tym:

a) doświadczenie w realizowaniu projektów współfinansowanych z EFS – max 10 pkt.

b) doświadczenie w realizowaniu projektów współfinansowanych z EFS w zakresie kształcenia zawodowego (w charakterze Lidera lub Partnera) – max 10 pkt.

c) doświadczenie w zakresie realizacji projektów stażowych dla kształcenia zawodowego (współfinansowanych z EFS), w tym jako Lider – max 10 pkt.

5. Koncepcja udziału partnera w projekcie (opis zakresu merytorycznego, szczegółowy budżet, rezultaty, harmonogram) wraz ze wskazaniem opisu proponowanego wkładu własnego w realizację projektu dokładny opis i oświadczenie gotowości do wniesienia wkładu własnego finansowego lub niefinansowego - max 20 pkt.

 

Ocena złożonych ofert prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

 

VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Termin składania ofert: 21 dni od dnia ogłoszenia o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych.

VIII. SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu planowanego przez Powiat Bocheński w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR” osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni lub za pomocą poczty/kuriera na adres: Starostwo Powiatowe w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia.

2. Oferty składane osobiście przyjmowane będą w godzinach pracy urzędu tj.: poniedziałek 9.00-17.00, od wtorku do piątku 7.30-15.30.

3. O zachowaniu terminu, o którym mowa w części VII Ogłoszenia decyduje data wpływu na Dziennik Podawczy Starostwa Powiatowego w Bochni.

 

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Powiatu Bocheńskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – zakładka „Zamówienia publiczne i ogłoszenia – Ogłoszenia różne”.

2. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty spełniające kryteria formalne i merytoryczne określone w punkcie VI.

3. Ofertę złożoną po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

4. Kandydat na Partnera jest upoważniony do złożenia wyłącznie jednej oferty w ramach naboru.

5. Oferty należy sporządzać w języku polskim, w formie pisemnej.

6. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.

7. Oferta oraz wszystkie dokumenty do oferty powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji kandydata na Partnera zgodnie z przedkładanym w dokumencie z właściwego rejestru lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.

8. Na etapie przygotowania Projektu Partner będzie uczestniczył w przygotowaniu wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu.

9. Po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPMP.10.02.02-IP.01-12-029/16 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR z wybranym Partnerem zostanie podpisana umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy realizacji projektu. Umowa, o której mowa zostanie podpisana przed terminem podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

10. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

a) negocjowania warunków dotyczących realizacji zadania,

b) unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

11. W przypadku unieważnienia naboru Ogłaszający nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu Kandydat na Partnera, w szczególności za koszty przygotowania oferty.

 

 

sk