kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Dodano: 06.06.2018 11:00 Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej
Zarząd Powiatu w Bochni zwraca się o zgłaszanie propozycji osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych - kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, wynikających z indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu pn. Szansa na rozwój – aktywna integracja w Powiecie Bocheńskim”.

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji, podpisany przez zainteresowaną osobę oraz osoby uprawnione do reprezentowania organizacji zgłaszającej, należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie kandydata na konkurs”,

w Punkcie Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego lub przesłać na adres:  Starostwo Powiatowe ul. Kazimierza Wlk. 31, 32-700 Bochnia lub pocztą elektroniczną na adres:   do 15 czerwca 2018 roku – decyduje data wpłynięcia zgłoszenia.

Przed rozstrzygnięciem konkursów Zarząd Powiatu w Bochni powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział

w danym konkursie ofert. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Wymagania ogólne dla członków komisji konkursowych:

Członkami komisji konkursowej mogą być przedstawiciele organizacji, którzy spełniają następujące kryteria :

1/ reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art 3 ust 3 ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty, biorące udział w danym konkursie ofert.

2/ nie są powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość,

3/ są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.

4/ przed rozpoczęciem prac komisji złożą oświadczenie o niezłożeniu oferty do konkursu przez organizację, którą reprezentują i że nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia, wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia.
W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w komisji Zarząd Powiatu kieruje się swobodą doboru kandydatów.

 

sk