kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » LGD ogłasza nabór dla rozwijających działalność gospodarczą

LGD ogłasza nabór dla rozwijających działalność gospodarczą

Dodano: 30.01.2017 08:00 LGD ogłasza nabór dla rozwijających działalność gospodarczą
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, działająca na terenie gmin: Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na rozwój działalności gospodarczej.

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji

Intensywność pomocy :
- mikroprzedsiębiorstwa – 70 %
- małe przedsiębiorstwa – 50 %

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 30-01-2017 do 13-02-2017 (termin składania wniosków upływa 13 lutego 2017 r. o godz. 15.00)

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby”, miejscowość: Chrostowa 1B, 32-742 Sobolów (budynek warsztatów gastronomicznych byłego ZS w Dąbrowicy), od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00.

Zakres tematyczny operacji:

Cel szczegółowy 2.3 Rozwój pozostałej działalności gospodarczej, szczególnie innowacyjnej i przyjaznej dla środowiska, w sferach wytwórczości, budownictwa i usług dla ludności, bez działalności handlowej

Przedsięwzięcie 2.3.2 Rozwój działalności gospodarczej

Wskaźniki produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 5 operacji
Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje – 1 operacja

Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
  2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
  3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
  4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.dolinaraby.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 50 % możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Chrostowa 1B, 32-742 Sobolów, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 685 000,00 zł

Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru:

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 200 000,00 zł

Na każde 100 tys. zł wsparcia należy utworzyć 1 miejsce pracy (nie dotyczy łącznego wsparcia mniejszego niż 25 tys. zł zgodnie z § 7. ust. 2 w/w Rozporządzenia)

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD) wraz z wymaganymi załącznikami – w dwóch egzemplarzach.
  2. OPIS PROJEKTU LGD „Dolina Raby” na zgodność z LSR oraz według lokalnych kryteriów wyboru projektu wraz z załącznikami w dwóch egzemplarzach. Opisu projektu nie należy wpisywać jako dodatkowy załącznik do wniosku. Służy jedynie weryfikacji w LGD.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 14 685 44 44, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00.

Dokumenty do pobrania można znaleźć TUTAJ

 

 

sk