Nawigacja

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu bocheńskiego

22.04.2024
Powiatowy Urząd Pracy w Bochni realizuje projektu pn.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu bocheńskiego I” dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy, z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Bochnia, w tym podnoszenie kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie pracy w Bochni w szczególności do osób:

  • długotrwale bezrobotnych,
  • z niepełnosprawnościami,
  • w wieku 50 lat i więcej,
  • młodych (w wieku 18-29 lat) szczególnie należące do grupy NEET,
  • kobiety, migranci (w tym z Ukrainy).

Bezrobotni, przystępujący do projektu wypełniają „Oświadczenie uczestnika projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu bocheńskiego I” wraz z oświadczeniem beneficjenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

osobowych

W ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu bocheńskiego I” będą realizowane następujące zadania:

  • IPD, pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe;
  • staże – które pozwolą na nabycie nowych praktycznych umiejętności wykonywania zadań w miejscu pracy, zdobywanie umiejętności pracowniczych i kontaktu ze środowiskiem pracy w ramach wykonywanych obowiązków, dopuszcza się nabycie kompetencji poprzez staż.
  • prace interwencyjne - pozwolą na zdobycie dośw. zawodowego dla rozpoczynających karierę zawodową lub poszerzenie posiadanego.
  • szkolenia, dzięki którym zdobędą kwalifikacje/ kompetencje uwzględniające specyfikę lokalnego/regionalnego rynku pracy i/lub zapotrzebowanie pracodawców z regionu na określone umiejętności i/lub zawody deficytowe/nadwyżkowe w regionie i/lub powiecie,
  • środki na podjęcie dział. gosp. - pozwolą na stworzenie sobie miejsca pracy dopasowanego do indywidualnych potrzeb i wykorzystanie posiadanego potencjału i umiejętności.

Głównymi rezultatami zaplanowanymi w projekcie będzie osiągnięcie wskaźnika osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu na poziomie 60%, uzyskanie kwalifikacji po opuszczeniu programu na poziomie co najmniej 20%.

Łączna wartość projektu: 818 888,33 zł
- współfinansowanie ze środków budżetu państwa (Fundusz Pracy): 122 833,25 zł
- finansowanie ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny): 696 055,08 zł

Okres realizacji projektu: 01.02.2024 roku –31.12.2024 roku


Zapraszamy do udziału w projekcie!

 

#FunduszeUE