Nawigacja

Aktualizacja informacji o naborach wniosków o wsparcie w ramach „Tarczy antykryzysowej”

19.02.2021
Powiatowy Urząd Pracy w Bochni przypomina, że do 10 czerwca 2021 roku prowadzi nabory wniosków o wsparcie w ramach „Tarczy antykryzysowej”, dla poniższych podmiotów.

1.    przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego (na umowę o pracę) pracowników:
•    dofinasowanie do kosztów prowadzenia działalności - TUTAJ

2.    mikroprzedsiębiorców (0-9 pracowników):
•    mikropożyczki - TUTAJ
•    dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników (zatrudnionych na umowę o pracę  lub umowę zlecenie) danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne - TUTAJ

3.    małych przedsiębiorców (10-49 pracowników):
•    dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników (zatrudnionych na umowę o pracę  lub umowę zlecenie) danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne - TUTAJ

4.    średnich przedsiębiorców ( 50-249 pracowników)
•    dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne - TUTAJ

5.    organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
•    pożyczki - TUTAJ
•    dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników (zatrudnionych na umowę o pracę  lub umowę zlecenie) oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne - TUTAJ

6.    kościelnej osoby prawnej:
•    dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne -TUTAJ

Aplikować mogą Wnioskodawcy, którzy nie skorzystali lub skorzystali w niepełnym zakresie z wsparcia w 2020 i 2021 roku a spełniają warunki do jego uzyskania.

Wnioski można składać w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl - TUTAJ lub w postaci papierowej, poprzez wrzucenie do skrzyni umieszczonej p[rzy wejściu do budynku od strony ul. Wojska Polskiego.

Przed złożeniem wniosku warto zapoznać się z zasadami otrzymania wsparcia.
Zasady otrzymania poszczególnych formy pomocy oraz dokumenty niezbędne do złożenia wniosków w wersji pdf można pobrać klikając w wybrany link powyżej.
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa osobie lub osobom do dokonywania w imieniu Wnioskodawcy czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie, w tym m. in. do składania wniosku o udzielenie dofinansowania i podpisania umowy na platformie praca.gov.pl. kserokopię ww. dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy należy dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni w wersji papierowej.

Uwaga!
Obowiązujące przepisy nie umożliwiają ponownego skorzystania z wyżej wymienionego wsparcia a jedynie wydłużają okres składania wniosków.

sk