kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania dla frazy: jednostki
 • KONKURS NGO

  ...dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych, pozostałe...
  Więcej
 • Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

  ...r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej na podstawie m.in. informacji przekazanych przez Powiatowe Jednostki Organizacyjne, Urzędy Gmin powiatu bocheńskiego oraz podległe im jednostki...
  Więcej
 • Jednostki organizacyjne

  ...jednostki... ...Jednostki organizacyjne... ...Jednostki organizacyjne powiatu...
  Więcej
 • KP PSP w Bochni

  ...Dowódca Jednostki Ratowniczo...
  Więcej
 • KONKURS DOTACJE

  ...osoby prawne i jednostki organizacyjne, działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,...
  Więcej
 • Bene Meritus

  ...Wnioski o przyznanie honorowego wyróżnienia mogą składać osoby prawne, jednostki organizacyjne, instytucje, stowarzyszenia i organizacje społeczno...
  Więcej
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień

  ...Ochotnik, który zgłosi się do NSR, będzie miał obowiązek uczestniczyć w organizowanych przez wojsko szkoleniach. W tym czasie wojsko wypłaci mu żołd, a także zrekompensuje straty jego pracodawcy. Po podpisaniu kontraktu będzie on nadal wykonywał swoją pracę, a do jednostki zostanie wezwany wtedy, gdy będzie potrzebny....
  Więcej
 • „Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania OZE poprzez modernizację źródła ciepła oraz montaż solarów dla SPZOZ w Bochni”

  ...budowa jednostki kogeneracji o mocy elektrycznej...
  Więcej
 • „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Bocheńskiego”

  ...od momentu złożenia wniosku przez interesanta, poprzez obsługę wniosku w systemie zarządzającym baza danych PZGiK, obsługę płatności elektronicznej, aż do wydania wnioskowanych informacji lub dokumentów w postaci elektronicznej.Odbiorcami projektu będą między innymi instytucje tj. urzędy gmin, urzędy skarbowe, przedsiębiorcy tj.  jednostki wykonawstwa geodezyjnego, projektanci i komornicy sądowi oraz osoby fizyczne....
  Więcej
 • Zasłużony dla Powiatu Bocheńskiego

  ...prawne, jednostki organizacyjne, instytucje, stowarzyszenia i organizacje...
  Więcej
 • 10 lat Powiatu Bocheńskiego - uroczysta sesja w Kopalni Soli

  ...Kandydatów do nagrody mogły składać osoby prawne, jednostki organizacyjne, instytucje, stowarzyszenia i organizacje społeczno...
  Więcej
 • Konkursy na zadania z zakresu kultury, turystyki i sportu

  ...W ramach ogłoszonych konkursów na realizację zadań z zakresu kultury, turystyki oraz sportu do Starostwa Powiatowego w Bochni organizacje pozarządowe, osoby prawne, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, jednostki organizacyjne administracji publicznej mogą składać oferty od...
  Więcej
 • Konkursy na zadania z kultury, sportu i turystyki

  ...organizacje pozarządowe, osoby prawne, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, jednostki organizacyjne administracji publicznej mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach ogłoszonych konkursów na realizację zadań z zakresu kultury, turystyki oraz sportu. Oferty należy składać do Starostwa Powiatowego w Bochni....
  Więcej
 • Działka dla Powiatu

  ...ha, położonej w Bochni przy ul. Karolina z przeznaczeniem na prawidłowe zagospodarowanie terenu na którym zlokalizowane są jednostki organizacyjne Powiatu. Warto zaznaczyć, że przedmiotowa nieruchomość mieści się przy Domu Opieki Społecznej i Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej, zapewniającym opiekę osobom chorymi niepełnosprawnym....
  Więcej
 • Bezpieczniej w Powiecie

  ...roku na remont budynku jednostki...
  Więcej
 • Z wizytą w OSP Drwinia

  ...Poszczególne jednostki mają swoją specyfikę, profil działalności wypracowany na przestrzeni wielu lat funkcjonowania, niektóre jak w przypadku tej w Isipini są jednostkami, które dopiero zaczynają ale każda z nich ma jakieś swoje potrzeby. Druhowie ochotnicy niejednokrotnie niosą pomoc bezinteresownie, dlatego też postanowiłem odwiedzić wszystkie ochotnicze jednostki na terenie powiatu. Efektem moich spotkań ma być preliminarz przygotowany przez poszczególne jednostki, a przedstawiony do analizy Zarządu Powiatu, który podejmie decyzje o przydzieleniu środków finansowych wybranym jednostkom...
  Więcej
 • Specjalistyczny sprzęt dla bocheńskiej komendy

  ...dlatego wyposażenie tej jednostki w odpowiedni sprzęt jest szczególnie ważne zarowno dla bezpieczeństwa mieszkańców jak i samych policjantów...
  Więcej
 • Nowy ambulans dla powiatu ze środków EFRR

  ...Celem projektu jest podniesienie jakości usług medycznych przedszpitalnych na obszarze ponad stutysięcznego powiatu bocheńskiego poprzez wymianę ambulansu stanowiącego wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego tutejszego szpitala. Zakup nowoczesnej jednostki transportowej...
  Więcej
 • Bocheńscy strażacy z wizytą w Saarlouis

  ...jak również z zagrożeniami na terenie powiatu Saarlouis i ich zabezpieczaniem przez jednostki straży pożarnej....
  Więcej
 • Ruszają konkursy z zakresu kultury, turystyki i sportu

  ...tysięcy złotych zostanie rozdysponowana w konkursie na zadania z zakresu turystyki. O dotacje mogą starać się jednostki, które zajmują się organizowaniem form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców powiatu ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży jak również promocją i wspieraniem rozwoju turystycznego na terenie Powiatu Bocheńskiego. Także organizacje zajmujące się koordynacją przedsięwzięć sportowych dla dzieci i młodzieży Powiatu Bocheńskiego czy wspieraniem sportu osób niepełnosprawnych otrzymają łączną kwotę...
  Więcej
 • Konkursy z zakresu kultury, turystyki i sportu - przyjmowanie wniosków do 7 stycznia

  ...tysięcy złotych zostanie rozdysponowana w konkursie na zadania z zakresu turystyki. O dotacje mogą starać się jednostki, które zajmują się organizowaniem form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców powiatu ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży jak również promocją i wspieraniem rozwoju turystycznego na terenie Powiatu Bocheńskiego. Także organizacje zajmujące się koordynacją przedsięwzięć sportowych dla dzieci i młodzieży Powiatu Bocheńskiego czy wspieraniem sportu osób niepełnosprawnych otrzymają łączną kwotę...
  Więcej
 • Co nowego w Powiecie w nowym 2010 roku

  ...tysięcy zł.  W tym roku podobnie jak w roku poprzednim wsparcie od Powiatu otrzymają także straże pożarne. W budżecie Powiatu przewidziane są środki na wsparcie jednostek ochotniczych straży pożarnych, jak również na rozpoczęcie modernizacji jednostki straży pożarnej w Bochni....
  Więcej
 • Komunikat Starosty Bocheńskiego

  ...Starosta wyznacza jednostki usuwające pojazdy oraz prowadzące parking strzeżony, na którym umieszcza się usunięte pojazdy. Wyznaczenie następuje poprzez wybór najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem warunków określonych w ust....
  Więcej
 • 70 tysięcy złotych dla Ochotniczych Straży Pożarnych

  ...W ubiegłym roku z doposażenia skorzystało trzynaście jednostek z terenu Powiatu Bocheńskiego jednostki OSP otrzymały sprzęt pożarniczy oraz umundurowanie na łączną kwotę...
  Więcej
 • Komunikat

  ...Starosta wyznacza jednostki usuwające pojazdy oraz prowadzące parking strzeżony, na którym umieszcza się usunięte pojazdy. Wyznaczenie następuje poprzez wybór najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem warunków określonych w ust....
  Więcej
 • Trudna sytuacja w Powiecie Bocheńskim

  ...Strażakom pomagają także jednostki z Krakowa i Tarnowa. Nad ranem zalane zostało także ujęcie wody pitnej, sytuacja taka może utrzymać się nawet kilka dni.  W związku z tym na rynku w Bochni podstawiony zostanie beczkowóz....
  Więcej
 • Trwa posiedzenie sztabu kryzysowego

  ...ratowników, wspomaganych przez jednostki pomocnicze z Krakowa, Tarnowa i Brzeska. W bocheńskim szpitalu w gotowości pozostają wszystkie karetki. Z powodu braku wody konieczne było wstrzymanie dodatkowych zabiegów, aż do odwołania. Infrastruktura gazowa i energetyczna funkcjonuje prawidłowo. Z informacji podanych na posiedzeniu sztabu wynika, iż pociągi kursują. Krajowa...
  Więcej
 • Aktualna sytuacja powodziowa w powiecie

  ...ratowników, działania bocheńskich strażaków wspierają ochotnicze straże pożarne wpisane do krajowego systemu ratownictwa  oraz jednostki pomocnicze z Krakowa, Tarnowa i Brzeska. W bocheńskim szpitalu w gotowości pozostają wszystkie karetki. Starosta bocheński zwrócił  się z pismem do wojewody małopolskiego o wypożyczenia amfibii z jednostki wojskowej  w Nisku w celu usprawnienia działań ratowniczych....
  Więcej
 • Centrum Zarządzania informuje

  ...r zostaną uruchomione zbiorniki z wodą pitną na terenie sołectw zwodociągowanych. W przypadku niewystarczającej ilości rozprowadzanej wody będziemy prosić PZZK w Brzesku oraz inne jednostki ratownicze o udzielenie pomocy....
  Więcej
 • Preferencyjne kredyty dla rolników poszkodowanych przez powódź

  ...Kredyt klęskowy mogą otrzymać osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które doznały szkód we własnym lub dzierżawionym gospodarstwie rolnym, dziale specjalnym produkcji rolnej lub gospodarstwie rybackim....
  Więcej
 • Pomoc dla powodzian

  ...Jednostki te poprzez Wojskową Komendę Uzupełnień w Bochni zwróciły się do nas z propozycją pomocy materialnej. Zebraliśmy zapotrzebowanie z gmin poszkodowanych w powodzi na poszczególne artykuły i ta pomoc w najbliższym czasie zostanie im przekazana, a następnie trafi do najbardziej potrzebujących...
  Więcej
 • Nowy sprzęt dla strażaków ochotników

  ...W tym roku z dotacji skorzystały jednostki ze Stanisławic, Baczkowa, Królówki, Wiśnicza Małego, Rozdziela, Krzeczowa, Lipnicy Górnej, Kierlikówki, Leszczyny, Mikluszowic, Dziewina oraz Zbydniowa....
  Więcej
 • 3,5 miliona dla Powiatu na e-urząd

  ...projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego...
  Więcej
 • XLVI sesja Rady Powiatu w Bochni

  ...a  także osób niepełnosprawnych. Podczas sesji przyjęto także jednolity tekst statutu Szpitala Powiatowego w Bochni. Ponadto radni wyrazili zgodę na przyznanie jednostce OSP z Niedar oraz Lipnicy Murowanej dotacji celowej na zakup samochodu pożarniczego dla celów ochrony przeciwpożarowej. Łącznie jednostki te otrzymają...
  Więcej
 • Starostwo z certyfikatem ISO

  ...i został skutecznie wdrożony. Audit prowadziła zewnętrzna firma z Krakowa. Starostwo poprawnie przeszło przez audit certyfikacyjny systemu zarządzania jakością, spełniło wszystkie wymagania w efekcie czego Komitet Techniczny Jednostki Certyfikacyjnej IMQ przyznał certyfikat....
  Więcej
 • Porozumienie Organizacji Pozarządowych podpisało umowę

  ...Celem zawartego porozumienia ma być przede wszystkim integrowanie wysiłków organizacji pozarządowych z bocheńszczyzny, by skuteczniej pozyskiwać środki na realizację zadań statutowych oraz zwiększyć wpływ obywateli na proces administrowania przez jednostki samorządu terytorialnego. W celu utworzenia reprezentacji środowisk pozarządowych, mogącej stanowić partnera dla organów administracji rządowej i samorządowej. Do powstającego porozumienia zaproszone są  wszystkie lokalnie działające organizacje pozarządowe. Inicjatorzy chcą by porozumienie docelowo stanowiło reprezentację lokalnych NGO wobec organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego z innych regionów kraju, tworzyłoby ponadto reprezentację środowisk organizacji pozarządowych mogącą stanowić partnera dla organów administracji rządowej....
  Więcej
 • Nabór wniosków w zakresie kultury, turystyki i sportu w 2011

  ...osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,...
  Więcej
 • Bene Meritus dla Powiatu Bochenskiego - nabór wniosków

  ...Wnioski o przyznanie honorowego wyróżnienia mogą składać osoby prawne, jednostki organizacyjne, instytucje, stowarzyszenia i organizacje społeczno...
  Więcej
 • Termin składania wniosków przedłużony

  ...Wnioski o przyznanie honorowego wyróżnienia mogą składać osoby prawne, jednostki organizacyjne, instytucje, stowarzyszenia i organizacje społeczno...
  Więcej
 • Szpital Powiatowy - ekonomiczny i przyjazny środowisku

  ...Prace polegać będą na budowie jednostki kogeneracji oraz urządzeń do wytwarzania ciepła w postaci pary, ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej, jak również wykonaniu instalacji solarnej z kolektorami wolnostojącymi montowanymi obok budynku kotłowni....
  Więcej
 • Międzynarodowy Dzień Strażaka

  ...Do dziś mamy w pamięci trudne chwile z jakimi musiał zmierzyć się Powiat Bocheński podczas zeszłorocznej powodzi.Wówczas to powiatowe jednostki strażackie z zaangażowaniem właczały się w akcje ratownicze.Dzięki ich pracy udało się uratować nie tylko wiele domostw ale przede wszystkim życie ludzkie.Niejednoktrotnie narażali swoje bezpieczeństwo....
  Więcej
 • Bocheński szpital przyjazny środowisku

  ...Prowadzone prace polegać będą na budowie jednostki kogeneracji oraz urządzeń do wytwarzania ciepła w postaci pary, ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Wykonana zostanie także  instalacja  solarna z kolektorami wolnostojącymi montowanymi obok budynku kotłowni....
  Więcej
 • Narodowe siły rezerwowe

  ...nie będą tworzone nowe jednostki organizacyjne ani związki taktyczne. Ochotnicy będą przydzielani do już istniejących jednostek. Podstawą powstania zobowiązania będzie kontrakt, podpisywany z MON na okres od...
  Więcej
 • Bene Meritus - wręczono wyróżnienia

  ...Przez kilka, a nawet kilkanaście dni Ci ludzie nieśli pomoc i otaczali wsparciem i opieką ludzi, których dotknął żywioł. Podczas powodzi jednostki OSP wykazały się ciężką pracą i wielkim zaangażowaniem. Dzięki nim udało się uratować nie tylko wiele domostw ale przede wszystkim życie ludzkie....
  Więcej
 • Nowoczesne technologie w bocheńskim szpitalu

  ...System pozwoli także na załatwianie spraw za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej, a nawet telefonu komórkowego. W sieci znajdzie się także szczegółowy przegląd usług oferowanych przez placówkę oraz jednostki podległe....
  Więcej
 • Nowy sprzęt dla strażakow ochotników

  ...Wśród zakupionych i przekazanych dziś rzeczy są nowe umundurowanie i obuwie specjalne, sprzęt, w tym pompy, węże, specjalne ubrania, hełmy, ubrania koszarowe, a także na system selektywnego alarmowania. Dodatkowo starosta przekazał symboliczne czeki na dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych OSP Bogucice, Wola Drwińska, Trzciana oraz Żegocina.Wsparcie zostało przyznane także na selektywne alarmowanie, które otrzymały jednostki z Niedar, Ispini, Drwini, Lipnicy, Łapanowa, Sobolowa i Rozdziela. Program dofinansowania ma celu wzmocnienie potencjału bojowego niektórych jednostek. Decyzja ta zapadła podczas czerwcowej sesji rady Powiatu w Bochni....
  Więcej
 • Bocheński szpital z lądowiskiem

  ...To kolejny sukces wpływający na rozwój naszej jednostki. Mam nadzieję, że lądowisko umożliwi szybszą, a co za tym idzie skuteczniejszą  pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach oraz znajdującym się w stanie zagrożenia zdrowia i życia...
  Więcej
 • Nowa baza dla strażaków

  ...W ostatnim czasie wojewoda zadeklarował, iż w Bochni powstanie nowoczesna jednostka PSP, podczas dzisiejszej wizyty potwierdził złożone zapewnienia. W efekcie prowadzonych rozmów i po przeanalizowaniu koncepcji, wprowadzono zmiany w pierwotnym projekcie. Pogotowie, które w założeniach miało funkcjonować przy straży pożarnej, nie będzie zmieniać swojej siedziby. Koszt budowy nowej jednostki wyniesie ok....
  Więcej
 • Wojewoda z wizytą w sanepidzie

  ...powiedział Stanisław Kracik po wizycie w sanepidzie.Wojewoda zapewnił także, że nie wyobraża sobie likwidacji bocheńskiej jednostki...
  Więcej
 • W bocheńskiej Komendzie Policji podsumowano inwestycje 2011 roku

  ...Komendant Powiatowy Policji w  Bochni insp. Marek Rudnik podziękował wszystkim, dzięki którym było możliwe wykonanie prac remontowych i doposażenie Jednostki. Wyrazy uznania złożył również insp. Andrzej Szczałba wręczając wraz z gospodarzem okolicznościowe adresy zaproszonym samorządowcom i właścicielom firm usługowych....
  Więcej
 • Spotkanie w ministerstwie- trwają rozmowy w sprawie sądu

  ...Celem zmian jest stworzenie takiego modelu organizacyjnego sądownictwa, w ramach którego funkcjonować będą duże jednostki sądowe szczebla rejonowego....
  Więcej
 • Ocena pracy KPP w Bochni w 2011 roku

  ...tys. na rzecz dalszych prac modernizacyjnych bocheńskiej jednostki...
  Więcej
 • Poseł i Starosta w obronie bocheńskiego sądu

  ...etatów sędziowskich. Odbiera im się statut samodzielnej jednostki. Zamiast tego mają powstać zamiejscowe wydziały sądów w większych miastach. Sprawa dotyczy...
  Więcej
 • NAGRODA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO IM. MARIANA KORNECKIEGO

  ...Zgłoszenia do Nagrody mogą być składane przez członków Kapituły Nagrody oraz przez instytucje i organizacje pozarządowe realizujące zadania statutowe w sektorze kultury i ochrony zabytków, instytucje kultury, stowarzyszenia i izby konserwatorów zabytków, podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie konserwacji zabytków i dzieł sztuki, dyplomowanych konserwatorów zabytków i dzieł sztuki, uczelnie wyższe, kościoły i związki wyznaniowe, jednostki organizacyjne administracji publicznej samorządowej i rządowej, organy administracji samorządowej....
  Więcej
 • Zostań uczniem Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych

  ...W związku z planami likwidacji jednostki przez Marszałka, Radni Powiatu Bocheńskiego...
  Więcej
 • Bene Meritus 2012 - nabór wniosków

  ...W Kapitule zasiadają radni powiatu bocheńskiego, a od zeszłego roku wpływ na wręczenie tych nagród mają także osoby uhonorowane w latach ubiegłych. Wnioski o przyznanie honorowego wyróżnienia mogą składać osoby prawne, jednostki organizacyjne, instytucje, stowarzyszenia i organizacje społeczno...
  Więcej
 • Starosta Bocheński odznaczony Złotym Medalem

  ...st. bryg. Bogusława Koguta, Dowódcę Jednostki Ratowniczo...
  Więcej
 • Do końca czerwca można zgłaszać szczególnie zasłużonych dla powiatu

  ...Wnioski o przyznanie honorowego wyróżnienia mogą składać osoby prawne, jednostki organizacyjne, instytucje, stowarzyszenia i organizacje społeczno...
  Więcej
 • Jednostka Wojskowa NIL w Łapanowie

  ...Zasadnicze obszary działalności Jednostki Wojskowej NIL...
  Więcej
 • OSP w Drwini bliżej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

  ...Pragnę wyrazić podziękowanie Jackowi Pająkowi staroście bocheńskiemu za duży wysiłek organizacyjny związany z rozwojem naszej jednostki. Dzięki doposażeniu jednostki OSP w Drwini spełnione zostały wszystkie kryteria związane z włączeniem naszej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo...
  Więcej
 • 85 tys. zł na Ochotnicze Straże Pożarne

  ...gaśniczy, dzięki czemu spełnione zostały wszystkie kryteria związane z włączeniem jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo...
  Więcej
 • Delegacja OSP Ispina na obchodach 100-lecia jednostki OSP Unterdorf w Austrii

  ...jednostki... ...lecia jednostki OSP Unterdorf w Austrii... ...Głównym punktem obchodów Jubileuszu była uroczysta defilada z udziałem ponad trzydziestu jednostek straży pożarnej z Austrii, jednostki z Neu Anzbach w Niemczech oraz wszystkich organizacji społecznych i samorządowych z regionu. W paradzie uczestniczyło również sześć orkiestr. Wszyscy uczestnicy ubrani byli w tradycyjne, historyczne stroje. Po zakończeniu defilady strażacy uczestniczyli w Mszy Św....
  Więcej
 • Starosta Bocheński doposażył jednostki OSP

  ...jednostki... ...Starosta Bocheński doposażył jednostki OSP... ...Podczas uroczystości na placu przy Komendzie PSP w Bochni Starosta Bocheński przekazał druhom OSP zakupiony sprzęt strażacki m.in. hełmy, ubrania specjalne, pilarkę spalinową i radiotelefon. Środki finansowe przeznaczono również na wsparcie systemu selektywnego alarmowania, które otrzymały jednostki w Borku. Lipnicy Górnej i Wyżycach. Czek w wysokości...
  Więcej
 • 73. rocznica wybuchu II wojny światowej

  ...Nad mogiłą zaciągnęli wartę żołnierze z jednostki specjalnej Wojska Polskiego...
  Więcej
 • Starosta bocheński na obchodach święta Jednostki Wojskowej NIL

  ...jednostki... ...Starosta bocheński na obchodach święta Jednostki Wojskowej NIL... ...Następnie po Mszy Św., odprawionej przez Dziekana Wojsk Specjalnych płk. dr. Stanisława Gulaka w intencji wszystkich żołnierzy i pracowników wojska Jednostki NIL, nastąpił uroczysty apel i złożenie wieńców pod pomnikiem Patrona Jednostki...
  Więcej
 • Pierwszy dzwonek w bocheńskim „Medyku”

  ...W związku z planami likwidacji jednostki przez Marszałka, Zarząd Powiatu Bocheńskiego podjął decyzję o kontynuacji tego zadania w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Bochni....
  Więcej
 • Mecenat Małopolski 2013-konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

  ...dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych...
  Więcej
 • Zarząd Powiat w Bochni ogłosił konkurs na zadania z zakresy kultury, sportu i turystyki.

  ...osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, c...
  Więcej
 • "Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego" - nabór wniosków

  ...W Kapitule zasiadają radni powiatu bocheńskiego a także osoby uhonorowane w latach ubiegłych. Wnioski o przyznanie honorowego wyróżnienia mogą składać osoby prawne, jednostki organizacyjne, instytucje, stowarzyszenia i organizacje społeczno...
  Więcej
 • Mariusz Dymura nowym szefem policji

  ...emerytowanemu policjantowi tutejszej jednostki...
  Więcej
 • Kolejne dotacje dla jednostek OSP

  ...złotych otrzymają jednostki z Bessowa, Pogwizdowa, Drwini, Mikluszowic, Świniar, Starego Wiśnicza, Borównej, Łapanowa, Kamionnej, Krzeczowa, Łąkty Górnej oraz Brzeźnicy....
  Więcej
 • Dzień Otwarty w Zespole Szkół w Łapanowie.

  ...Policji i Straży Pożarnej oddelegowały swych pracowników oraz sprzęt będący na wyposażeniu jednostek, aby zachęcić przyszłych licealistów do wybrania nauki w liceum o profilu bezpieczeństwo publiczne. Żołnierze Specjalnej Jednostki Wojskowej NIL prezentowali umundurowanie, broń, sprzęt wojskowy, a także zaprezentowali profesjonalny pokaz walk....
  Więcej
 • Uczczono 222 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

  ...Po zakończeniu części oficjalnej na rynku rozpoczął się koncert orkiestry dętej z Leszczyny. Koncertowi towarzyszył piknik militarny, w którym uczestniczyli żołnierze z krakowskiej jednostki Żandarmerii Wojskowej, policjanci z pododdziału prewencji komendy powiatowej w Bochni, członkowie Bocheńskiego Stowarzyszenia Airsoftowego oraz rekonstruktorzy historyczni ze Stowarzyszenia...
  Więcej
 • Konkurs dla OSP

  ...Zgłoszenia do konkursu mogą dokonywać jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze których działa dana jednostka OSP. Każda gmina może zgłosić maksymalnie jedną jednostkę OSP, działającą na terenie danej gminy....
  Więcej
 • Słoneczne Manewry klas mundurowych

  ...Podstawowym zadaniem Manewrów jest integracja młodzieży klas mundurowych oraz sprawdzenie w praktyce umiejętności zdobytych podczas zajęć dodatkowych. Służą temu zadania, które przygotowali dla nich organizatorzy. Licealiści musieli wykazać się spostrzegawczością  i fachowością podczas udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  Wcielali się w rolę policjanta i ofiar wypadków, zabezpieczali miejsca zdarzenia oraz sporządzali dokumentację z miejsca kolizji drogowej. Żołnierze Jednostki Wojskowej NIL przygotowali dla uczniów zmodyfikowany test sprawnościowy, składający się  z kilku konkurencji sportowych. W sekcji strażackiej młodzież  fachowo rozwijała węże gaśnicze i rozpoczynała pozorowane  akcje gaszenia pożarów. Dzielnie  pokonywali trasę biegu na orientację. Organizatorzy nie ukrywają, że przeszkody, jakie mieli do pokonania licealiści hartowały nie tylko ich tężyznę fizyczną, ale wymagały determinacji, siły woli i kształtowały ich  charakter. Liderzy...
  Więcej
 • 110 – lecie OSP Dziewin

  ...letnią prace społeczną w zarządzie tej jednostki...
  Więcej
 • Powiat doposażył jednostki OSP

  ...jednostki... ...Powiat doposażył jednostki OSP... ...W tym roku z dotacji skorzystały jednostki z Bessowa, Pogwizdowa, Drwini, Mikluszowic, Świniar, Starego Wiśnicza, Borównej, Łapanowa, Kamionnej, Krzeczowa, Łąkty Górnej i Brzeźnicy....
  Więcej
 • Uroczyste otwarcie wyremontowanych pomieszczeń budynku i zaplecza Komendy Powiatowej Policji w Bochni

  ...W trakcie uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Bochni podinsp. Mariusz Dymura omówił i zaprezentował poszczególne etapy prac remontowych bocheńskiej jednostki. Następnie w uznaniu za pomoc i wsparcie remontów podinsp. Mariusz Dymura wręczył pamiątkowe podziękowanie wszystkim osobom, które tej pomocy udzieliły....
  Więcej
 • Konkursy z zakresu kultury, turystyki i sportu - przyjmowanie wniosków do 3 lutego

  ...tysięcy złotych zostanie rozdysponowane w konkursie na zadania z zakresu turystyki. O dotacje mogą starać się jednostki, które zajmują się utrzymaniem i tworzeniem infrastruktury szlaków turystycznych znajdujących się na terenie Powiatu. Publikacje regionalne promujące produkty turystyczne lub walory turystyczno...
  Więcej
 • Nabór kadry lekarzy orzeczników w ZUS

  ...ie jest stanem niekorzystnym z punktu widzenia lokalnej społeczności i odbija się negatywnie na mieszkańcach obszaru obsługiwanego przez nasz Oddział. Niedobór kadry skutkuje bowiem wydłużonym czasem oczekiwania na badanie, a w niektórych przypadkach koniecznością dojazdu do innej jednostki organizacyjnej....
  Więcej
 • Uczniowie z ZS w Łapanowie z wizytą w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu

  ...Komendant Miejski policji w Nowym Sączu. Naczelnik Wydziały Sztabu Policji podinsp. Grzegorz Kalina oprowadził licealistów po budynku sądeckiej jednostki i opowiedział, jak wygląda codzienna praca policjantów....
  Więcej
 • Powiat dofinansuje jednostki OSP

  ...jednostki... ...Powiat dofinansuje jednostki OSP... ...W tym roku z dotacji skorzystają jednostki z Bieńkowic, Borku, Damienic, Dziewina, Gorzkowa, Kamionnej, Kobyla, Lipnicy Dolnej, Lipnicy Górnej, Łazów, Niedar i Tarnawy....
  Więcej
 • Powiat doposażył jednostki OSP

  ...jednostki... ...Powiat doposażył jednostki OSP... ...W tym roku z dotacji skorzystały jednostki z Bieńkowic, Borku, Damienic, Dziewina, Gorzkowa, Kamionnej, Kobyla, Lipnicy Dolnej, Lipnicy Górnej, Łazów, Niedar, Tarnawy i Stanisławic....
  Więcej
 • Pierwsza pomoc w OSP Trzciana

  ...druhów  z jednostki OSP Trzciana. Szkolenie prowadził ratownik medyczny mł.ogn. Marcin Biłos....
  Więcej
 • Starostwo ogłosiło konkurs na dotacje

  ...O wsparcie mogą się starać również stowarzyszenia zajmujące się edukacją muzyczną dzieci i młodzieży, mającą na celu wspieranie rozwoju i popularyzację tradycji orkiestr dętych w Powiecie Bocheńskim. Łączna suma sześciu tysięcy złotych zostanie rozdysponowana w konkursie na zadania z zakresu turystyki. O dotacje mogą starać się jednostki, które zajmują się krajoznawstwem, prowadzeniem działalności agroturystycznej, utrzymaniem i tworzeniem infrastruktury szlaków turystycznych znajdujących się na terenie Powiatu, a także wydawaniem publikacji regionalnych promujących produkty turystyczne lub walory turystyczno przyrodnicze Powiatu, a także agroturystykę. Na zadania z zakresu sportu przeznaczone zostało dwadzieścia pięć tysięcy złotych. O wsparcie mogą starać się organizacje zajmujące się koordynacją przedsięwzięć sportowych dla dzieci i młodzieży...
  Więcej
 • Konkurs na granty rozstrzygnięty

  ...lutego, uprawnione były stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne....
  Więcej
 • W Starostwie usprawnienia na rzecz osób niepełnosprawnych

  ...Mam nadzieję, że powzięte rozwiązania pomogą osobom z niepełnosprawnością ruchową na załatwianie wszelkich spraw. W budynku znajdują się informacje dotyczące pracy urzędu, a także tego, w jaki sposób osoby niepełnosprawne mogą korzystać w najwygodniejszy dla nich sposób z usług naszej jednostki...
  Więcej
 • Minister Piotrowska z wizytą w Bochni

  ...Nowe skrzydło, które docelowo będzie siedzibą Jednostki Ratowniczo...
  Więcej
 • Odznaczenia i awanse strażaków

  ...jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej...
  Więcej
 • Szkolenie- Eurofundusze 2014-2020

  ...Podczas szkolenia omówiona zostanie polska polityka rozwoju, unijna polityka spójności, będzie także mowa o źródłach wsparcia finansowego, o które będą mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego. Spotkanie będzie także okazją do pozyskania wiedzy o rozwiązaniach, które mogą dodatkowo wzmacniać pisane przez samorządy wnioski.Do udziału w seminarium Organizatorzy zapraszają władze samorządowe gmin i powiatów oraz pracowników administracji publicznej....
  Więcej
 • Szkolenie w starostwie

  ...mówi Rafał Rudka, członek Zarządu Powiatu, a jednocześnie inicjator przedmiotowych warsztatów. W spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób, nie tylko z powiatu bocheńskiego. Spotkanie było dobrą okazją do pozyskania wiedzy o rozwiązaniach, które mogą dodatkowo wzmacniać pisane przez poszczególne jednostki i samorządy wnioski. Szkolenia prowadzili eksperci ZPP...
  Więcej
 • Wpływy z VAT dla samorządów?

  ...Zakłada się również ustalenie jednostek zobowiązanych do dokonywania wpłat z uwzględnieniem dochodów podatkowych na tzw. jednego mieszkańca przeliczeniowego oraz wprowadzenie progu ograniczającego wysokość wpłat, co zabezpieczy jednostki wpłacające przed nadmiernym ubytkiem dochodów. Uwzględniana też będzie bieżąca sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego dokonujących wpłat w okresie dekoniunktury przez możliwość obniżenia wpłat w trakcie roku budżetowego....
  Więcej
 • Eleonora Chmielarska i Leopold Grabowski dobrze zasłużeni dla Powiatu Bocheńskiego

  ...założycielem jednostki OSP Bełdno, utworzonej w...
  Więcej
 • PUP zachęca do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  ...Wybrać tematykę szkoleń, terminy ich realizacji oraz jednostki szkoleniowe, które będą je realizować oraz wytypować pracowników którzy zostaną skierowani do kształcenia ustawicznego....
  Więcej
 • Za nowym zadaniem powinny iść pieniądze

  ...w zdecydowanej większości zachowują płynność finansową. Potrafią korzystać z instrumentów finansowych w zasilaniu swoich inwestycji i rozwoju danej gminy czy powiatu. Nie powinno nas to jednak uspokajać, tylko stymulować do wprowadzenia niezbędnych zmian w systemie finansowania zadań publicznych wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego....
  Więcej
 • Pracodawco zamierzasz podnieść kwalifikacje swoje lub swoich pracowników?

  ...Jednostki szkolące, uczelnie wyższe oraz inne jednostki działania wskazane we wniosku o dofinasowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego wskazuje pracodawca wraz z podaniem dokładnych terminów realizacji poszczególnych działań....
  Więcej
 • Gminne ćwiczenia strażackie

  ...Etap II to ćwiczenia praktyczne, zadania wykonywane przez jednostki zgodnie...
  Więcej
 • Kolejne jednostki OSP doposażone

  ...jednostki... ...Kolejne jednostki OSP doposażone... ...Dzięki dofinansowaniu jednostki zakupiły m.in. sprzęt do ratowania technicznego, agregat prądotwórczy, motopompę czy aparaty powietrzne. Środki przeznaczone zostaną również na remont Domu Strażaka, zakup systemu selektywnego powiadamiania czy też alarmowania....
  Więcej
 • Regionalne Halowe Mistrzostwa Ochotniczych Hufców Pracy w Piłce Nożnej Chłopców w Bochni

  ...Reprezentacja bocheńskiej jednostki przygotowywała się do meczu pod czujnym okiem nauczycieli wychowania fizycznego Zespołu Szkół Nr...
  Więcej
 • Kalendarz imprez powiatowych 2016

  ...W tym roku Wydział Promocji zaprosił do współpracy gminy, jednostki kultury, szkoły, stowarzyszenia i organizacje sportowe. Publikacja zawiera nazwę imprezy, datę, miejsce oraz krótki opis wydarzenia, na końcu kalendarza znalazły się również zdjęcia z wybranych wydarzeń. W opracowaniu znalazły się zarówno imprezy o znaczeniu lokalnym jak i międzynarodowym....
  Więcej