kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Zamów tłumacza języka migowego

Jesteś tutaj:Strona Główna » Dla mieszkańców » Niepełnosprawni » Zamów tłumacza języka migowego

ZARZĄDZENIE NR 33/2012 Starosty Bocheńskiego z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie obsługi osób uprawnionych w Starostwie Powiatowym w Bochni przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się. Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 roku Nr 209, poz.1243) oraz art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) zarządza
się, co następuje:

§ 1 . Ilekroć w niniejszym Zarządzeniu jest mowa o:
1 ) osobie niepełnosprawnej – należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawną w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 roku Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016),
2 ) osobie uprawnionej – należy przez to rozumieć osobę doświadczającą trwale lub okresowo
trudności w komunikowaniu się,
3 ) osobie przybranej – należy przez to rozumieć osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana
przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej
pomocy w celu załatwienia spraw w organach administracji publicznej,
§ 2 . 1 . W celu zapewnienia sprawnej obsługi osób uprawnionych, o których mowa w ustawie z dnia
19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 roku
Nr 209, poz.1243) w Starostwie Powiatowym w Bochni wprowadza się następujące zasady dostępu
do usług przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się:
1 ) wszelkie informacje dotyczące działalności Starostwa dostępne są w Biuletynie
Informacji Publicznej, do którego link znajduje się na stronie internetowej Starostwa:
www.powiatbochenski.pl,
2 ) osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem poczty elektronicznej:
kancelaria@powiat.bochnia.pl,
3 ) osoba uprawniona może kontaktować się za pomocą:
a ) faksu nr: 14 615 37 08,
b ) formularza zgłoszenia.
4 ) osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w celu zapewnienia
jej możliwości komunikowania się. W przypadku korzystania przez osoby uprawnione
z osoby przybranej nie wymaga się od osoby przybranej przedstawienia dokumentów
potwierdzających znajomość: PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowomigowego)
lub SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniemych),
5 ) osoba uprawniona może skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub
tłumacza przewodnika.
2 . Dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN jest świadczeniem bezpłatnym dla
osoby uprawnionej będącą osobą niepełnosprawną.
§ 3 . 1 . Zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia dokonuje osoba uprawniona ze wskazaniem
terminu i wybranej metody komunikowania się opisanych w § 2 ust. 1 pkt 4-5, co najmniej na 3 dni
robocze przed tym zdarzeniem.
2 . Termin opisany w ust. 1, liczy się od dnia po którym nastąpiło zgłoszenie do Starostwa
Powiatowego w Bochni.
3 . Zgłoszenia należy dokonać w Punkcie Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Bochni lub
poprzez wskazaną w § 2 ust. 1 pkt 2-3 formę kontaktu.
4 . Starostwo Powiatowe w Bochni zapewnia obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią
wskazanym lub z nią uzgodnionym.
5 . W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, zawiadamia się osobę uprawnioną wraz
z uzasadnieniem i wyznacza się możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazuje się na inną formę
realizacji dostępu do usług.
6 . Osoba realizującą świadczenie jest obowiązana zachować w tajemnicy informacje związane
z osoba uprawnioną, za wyjątkiem przypadku gdy:
1 ) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia osoby
uprawnionej lub innych osób;
2 ) osoba uprawniona lub jej osoba przybrana wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy.
7 . Starostwo Powiatowe w Bochni udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie
dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.
8 . Wzór formularza zgłoszenia, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zamieszcza
się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bochni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4 . Informację dotyczącą sposobu realizacji ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym
i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 roku Nr 209, poz.1243) zamieszcza się na
witrynie: www.wrotamalopolski.pl, www.powiatbochenski.pl i na tablicy ogłoszeń.
§ 5 . 1 . Zobowiązuje się Dyrektora Wydziału Organizacyjnego do:
1 ) zapoznania pracowników Wydziału Organizacyjnego z niniejszym Zarządzeniem;
2 ) stosowania zasad określonych niniejszym Zarządzeniem.
2 . Zobowiązuje się Kierownika Biura Promocji i Rozwoju Powiatu do nadzorowania funkcjonowania
strony internetowej Starostwa Powiatowego w Bochni w zakresie standardów dostępności dla osób
uprawnionych.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA ZAMÓWIENIE TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ.